Inspektor ds Oświaty


Karta Usługi nr IOś/1

Procedura wpisu przedszkoli niepublicznych/szkół do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Jednostka prowadząca

 • Inspektor ds. oświaty

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Kolbuszowa.

Wzór zgłoszenia– załącznik nr 1

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Statut przedszkola podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Oświatowe. Statut powinien określać:
 • nazwę, typ przedszkola, siedzibę oraz jego zadania;
 • osobę prowadzącą przedszkole;
 • organy przedszkola oraz zakres ich zadań;
 • organizację przedszkola;
 • prawa i obowiązki pracowników oraz dzieci i ich rodziców, w tym przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków przedszkola;
 • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola;
 • zasady przyjmowania dzieci do przedszkola.
 1. Wykaz pracowników pedagogicznych z danymi dotyczącymi ich kwalifikacji. Wykaz zawiera dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu (nazwa uczelni, kierunek studiów). Wykaz powinien być podpisany przez osobę zamierzającą prowadzić przedszkole.

Do wykazu nie należy załączać kopii dyplomów i świadectw.

Wzór wykazu– załącznik nr 2

 1. Informacje o warunkach lokalowych prowadzenia działalności oświatowej, które będą odpowiadały standardowi ustalonemu w przepisie art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających:
 • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • realizację innych zadań statutowych,
 • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone
  w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W informacji o warunkach lokalowych należy również zawrzeć szczegółowe informacje na temat posiadanego tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzone przedszkole. Dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny do lokalu jest np. akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.– dokumenty te również można załączyć do zgłoszenia.

Wzór informacji– załącznik nr 3

 1. Dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić przedszkole tj.:
 • kserokopia dokumentu tożsamości – osoba fizyczna (mająca pełną zdolność do czynności prawnych)
 • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – osoba prawna, którymi są: stowarzyszenia, fundacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne.
 1. Formularz danych uzupełniających do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) – zawiera dane uzupełniające niezbędne do wpisania placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (RSPO)

Wzór– załącznik nr 4

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta

Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia 

 • W przypadku niekompletności złożonych dokumentów i/lub przedłożenia statutu przedszkola sprzecznych z obowiązującym prawem, osoba prawna lub osoba fizyczna, która złożyła zgłoszenie o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wzywana jest do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów w wyznaczonym terminie.
 • Wpisu przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonuje się w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia.
 • Osoba dokonująca zgłoszenia otrzymuje zaświadczenie o wpisie placówki do ewidencji. Kopię zaświadczenia przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
 • Burmistrz Kolbuszowej wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

- zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostały uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;

- statut przedszkola jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 • Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji osoba prowadząca placówkę jest obowiązana zgłosić pisemnie Burmistrzowi Kolbuszowej w ciągu 14 dni od ich powstania.

Wzór zgłoszenia zmian– załącznik nr 5

 • Osoba prowadząca przedszkole może je zlikwidować z końcem roku szkolnego.
  W tym przypadku zobowiązana jest co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art. 168
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Tryb odwoławczy

 • W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji Zgłaszającemu służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2023-02-01 13:20
 • |
 • Licznik odwiedzin: 12 118 244