Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2023-10-01 11:49:30

Ogłoszenia


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2014 terenu pod usługi oświaty

Obwieszczenie o spotkaniu informacyjnym dla zadania :"Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kolbuszowa Górna"

ARiMR ogłasza termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała od dnia 01 grudnia 2015 r. do dnia 30 grudnia 2015 r. Wnioski o przyznanie takiego wsparcia Agencja

Szczegółowe informacje uzyskać można w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 36, pod numerem telefonu 17/875 60 00 oraz bezpłatnej infolinii 800 38 00 84, na stronie internetowej ARiMR - www.arimr.gov.pl

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego w sparwie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kolbuszowa na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych trawiastych, przebudowę istniejących przepustów, likwidację istniejących przepustów, wykonanie wylotów ścieków skarpowych, odprowadzenie wód opadowo - roztopowych do ziemi za pomocą rowów trawiastych w ramach inwestycji pn.: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej Nr 104046 R Kolbuszowa Górna - Wojków Dolny od km 0++000 do km 2+304,00"

Wykaz instytucji i partnerów oferujących zniżki i ulgi dla rodzin wielodzietnych w Gminie Kolbuszowa

WYKAZ INSTYTUCJI I PARTNERÓW OFERUJĄCYCH ZNIŻKI I ULGI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W GMINIE KOLBUSZOWA

 1. 30% zniżki na bilet wstępu na Krytą Pływalnię Fregata w Kolbuszowej
 2. 50% zniżki na odpłatne zajęcia w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki;
 3. 50% zniżki na odpłatne zajęcia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki;
 4. 50% zniżki za zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, świadczone przez publiczne przedszkola gminy Kolbuszowa w czasie przekraczającym wymiar zajęć pięciu godzin dziennie;
 5. 30% zniżki do biletu miesięcznego imiennego na transport publiczny na trasach: Kolbuszowa – Poręby Kupieńskie i Kolbuszowa – Nowa Wieś (Borek);
 6. 30% zniżki na odpłatne zajęcia świadczone przez Fundację na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki;

Więcej informacji o Programach Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać na stronach internetowych:

www.mgops.kolbuszowa.pl (aktualności)

www.kolbuszowa.pl (ogłoszenia)

www.mpips.gov.pl (aktualności)

www.rodzina.gov.pl (duża rodzina)

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Mickiewicza, położonej w Widełce przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz położonej w Weryni przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 782 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Mickiewicza, oznaczonej nr ew. działki 863/3 i 863/4, położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 1827/106 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 813/18 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

                                                                                                      Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 września 2015 r. o godz. 08.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja o działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 5. Założenia do budżetu gminy Kolbuszowa na 2016 rok (wnioski komisji stałych).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy spółki kapitałowej do prowadzenia gospodarki komunalnej w miejsce zakładów budżetowych i utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem mienia zlikwidowanych zakładów budżetowych działających dotychczas pod nazwami: ZCiAZM, ZWK, ZUK.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2015r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na pokrycie planowanego deficytu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/15 RM w Kolbuszowej z dnia 29.01.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2015-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa (załącznik do projektu uchwały został przesłany na skrzynki mailowe).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli członkostwa Gminy Kolbuszowa w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” z siedzibą w Nowej Dębie w okresie programowania 2014-2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ul. Piłsudskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gm. Kolbuszowa od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego oraz położonej w Świerczowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Widełce, stanowiącej własność gm. Kolbuszowa.
 17. Rozpatrzenie skargi P. Marka Materskiego na Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 20. Interpelacje i wolne wnioski.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy.

Przypomnienie o płatności podatków

Urząd Miejski w Kolbuszowej uprzejmie informuje, że w dniu 15.09.2015r. upłynął termin płatności III raty podatków. Niezapłacenie zobowiązania w tym terminie powoduje zaległość podatkową z jednoczesnym wszczęciem postępowania administracyjnego przez tutejszy Urząd. W konsekwencji tych działań podatnik narażony jest na poniesienie dodatkowych kosztów, a w ostateczności na egzekucję komorniczą.

Zgodnie z intencją ustawodawcy należny podatek łączy się z faktem posiadania nieruchomości a nie osiągania z niego dochodów czy też innych korzyści majątkowych. Ponadto podatek jest daniną publiczną i dotyczy każdego właściciela nieruchomości, niezależnie od statusu społecznego, zaangażowania w działalność społeczną czy polityczną, wykształcenia czy zasobności materialnej podatnika.

Przypomina się również, że należny podatek jest rozłożony na 4 równe raty, co stanowi udogodnienie dla podatnika, gdyż nie musi jednorazowo wpłacać całej kwoty. Dotrzymywanie ustawowych terminów płatności oraz systematyczne zgłaszanie zmian w zakresie posiadania nieruchomości zapobiegnie wielu nerwowym i emocjonalnym działaniom podatników.

Burmistrz Kolbuszowej informuje dni o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Storczykowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Storczykowej, oznaczonej nr ew. działki 48/128 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia III raty "opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2015

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty III raty opłaty alkoholowej za 2015 r.

Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2015 r.

Nie uiszczenie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia III raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro lub telefonicznie pod nr 17 2271 333, wew. 348.

Burmistarz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej, przy ulicy Piłsudskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetarowym na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.) wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej, przy ulicy Piłsudskiego 6/10, oznaczonej nr 1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Obwieszczenie - STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA, że w dniu 01.09.2015 została wydana decyzja (znak sprawy: AB.6747.1.1.2014) umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Świerczowie

Wniosek o stypendia szkolne dla dzieci i młodzieży

XII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 08.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym w roku 2014/2015 w placówkach prowadzonych przez gminę Kolbuszowa.
 6. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2015r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dzikowiec a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Dzikowiec w miejscowości Kopcie do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2012 terenu pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu eksploatacji surowców i produkcji ceramiki budowalnej w Kupnie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie targowiska miejskiego przy ul. Zielonej w Kolbuszowej”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Kupnie stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu zabudowanej oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Mickiewicza.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXIX/335/12 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kolbuszowa na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXXV/406/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie podziału Gminy Kolbuszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 21. Interpelacje i wolne wnioski.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy.

Prace na rondzie przy ZS nr1

Jak informuje GDDKiA w Rzeszowie prace na rondzie przy Zespole Szkół nr 1 w Kolbuszowej potrwają do końca sierpnia br. Wymieniony zostanie zniszczony przez pojazdy ciężarowe pierścień z kostki oraz krawężniki. Kostka na pierścieniach zostanie zastąpiona mieszanką mineralno-asfaltową.

W miejscu prac nie przewiduje się utrudnień w ruchu.

Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej odbywać się będą w następujących terminach (do końca 2015 r):

 • 14 wrzesień
 • 12 październik
 • 9 listopad
 • 14 grudzień

Dyżury Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej pełnione są w każdy wtorek w godzinach: 1430 do 1630 w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego.

Burmistarz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014r., poz. 518 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości oferty organizacji pozarządowej Parafialny Zespół Caritas w Kolbuszowej na realizację zadania pn. "Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kolbuszowa w 2015 roku"

Włączenie syren alarmowych

W związku z przypadającą w dniu 1 sierpnia 2015 roku 71 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci uczestników i ofiar cywilnych o godzinie 17.00 na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa zostaną włączone syreny alarmowe. Syreny będą uruchomione na okres 1 minuty i będą emitować dźwięk ciągły.

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Kolbuszowej informuje dni o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, oznaczonej nr ew. działki 73/46 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje dni o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kupnie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kupnie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działek 1550/37 i 1550/38 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działki 1125/117 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Dofinansowanie zakupu podręczników - 2015 r.

Zwrot kosztów zakupu podręczników

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 782 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działek 2389, 1189/12 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:"Rozbudowa drogi gminnej nr 10401lR ul. Piaskowa w Kolbuszowej"

XVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 08.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja o współpracy z zagranicą MiG Kolbuszowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XV/190/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 terenu Rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Modrzewiowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Dolnej przy ulicy Wiejskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Brzozowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej (Dz.1172/13 i 1172/15).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej ( dz.1172/14 i 1172/16).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Wolskiej.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 18. Interpelacje i wolne wnioski.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014r., poz. 518 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje dni o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Storczykowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczącego uchylenia w całości decyzji Starosty Kolbuszowskiego nr D/I/1/15 z dnia 18.02.2015 r. (znak: AB.6747.1.1.2014) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Świerczowie" i przekazującej sprawę do ponownego rozptrzenia przez organ pierwszej instancji

Przebudowa kanalizacji - utrudnienia w ruchu

Burmistrz Kolbuszowej informuję, że realizowana jest przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w mieście Kolbuszowa. Aktualnie prace wykonywane są w sąsiedztwie Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Pływalni Fregata. Prace będą kontynuowane ulicą Wojska Polskiego w kierunku ulicy Grunwaldzkiej oraz chodnikiem wzdłuż ulicy Jana Pawła II w kierunku ulicy Matejki, następnie w ulicy Matejki, a w okresie wakacyjnym w ulicy Szopena.

W związku z prowadzonymi pracami będą okresowo zamknięte odcinki w/w dróg. Kierowców prosi się o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie dróg. Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej, położonej w Weyni, położonej w Kupnie przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 1549/91 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 2137/56 i 2137/59, położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 813/14, położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działki 1125/17 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014r., poz. 518 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

W związku z dużą ilością imprez plenerowych przypominamy, że wnioski o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy składać w terminie 1 miesiąca przed planowaną imprezą.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowych położonych w Kolbuszowej, przy ulicy Kolejowej 12, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 roku. poz. 518 ze zm.) wykaz nieruchomości lokalowych położonych w Kolbuszowej, przy ulicy Kolejowej 12, oznaczonych nr 2, nr 6, nr 3, nr 13, nr 19, nr 21 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr 869 w Rudnej Małej

Od najbliższego czwartku (21 maja) zmianie ulegnie organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr 869 w Rudnej Małej. Wprowadzenie nowej tymczasowej organizacji ruchu związane jest z kolejnym etapem robót przy wiadukcie nad „krajową dziewiątką”.

W rejonie prowadzonych prac ruch zostanie poprowadzony objazdem po stronie lewej, jadąc z Rzeszowa w kierunku Głogowa Małopolskiego, pod budowanym nad „krajówką” wiaduktem– do tej pory pojazdy poruszały się stroną prawą. Dalsza trasa objazdu pozostaje bez zmian. W celu minimalizacji utrudnień w dalszym ciągu zlikwidowane będą relacje lewoskrętne w rejonie przebudowywanego skrzyżowania.

Prace związane z realizacją jednego z pięciu etapów inwestycji (ETAP IV), w ramach której powstanie połączenie drogowe pomiędzy węzłem „Jasionka” na drodze ekspresowej S 19 Lublin – Rzeszów, a węzłem „Rzeszów Zachodni” na autostradzie A-4, z włączeniem w projektowany układ komunikacyjny portu lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz terenów inwestycyjnych położonych przy nim i na terenie Rogoźnicy przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończenie robót planowane jest z końcem listopada bieżącego roku.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprasza za utrudnienia i apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę zgodnie z tymczasową organizacją ruchu.

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia II raty "opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" na rok 2015

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty II raty opłaty alkoholowej za 2015 r.

Opłatę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2015 r.

Nie uiszczenie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia II raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro lub telefonicznie pod nr 17 2271 333, wew. 348.

Lista kandydatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 36 w Kolbuszowej z dnia 11 maja 2015 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 36 informuje, że zgodnie z uchwałą nr 3/2015 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. przedstawia listę kandydatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

Okręg Wyborczy nr 36 w Gminie Kolbuszowa

 1. Władysław Ludwik Chruściel, lat. 72, wykształcenie-zawodowe, zawód- rolnik zam. 36-145 Widełka 785.
 2. Marek Opaliński, lat 46, wykształcenie- wyższe, zawód-ekonomista produkcji rolniczej, zam. Zarębki 191, 36-100 Kolbuszowa.
 3. Jan Michał Skowroński, lat 65, wykształcenie-zawodowe, zawód-rolnik, zam. Kolbuszowa Górna, 36-100 Kolbuszowa.

Przewodniczący Komisji Okręgowej
Tadeusz Serafin

Jednocześnie Okręgowa Komisja Wyborcza nr 36 w Gminie Kolbuszowa przypomina, że w dniach 11-15 maja 2015 r. w godz. 9-14 w Urzędzie Gminy Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21 w pokoju nr 15 będą wyłożone do wglądu listy Członków Izb Rolniczych uprawnionych do głosowania w dniu 31 maja 2015 r.

Głosowanie na delegatów do Rady Powiatowej Izb Rolniczych odbędzie się dnia 31.05.2015 r. (niedziela) w budynku Urzędu Gminy Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, parter pok. 1, w godz. 8:00 - 18:00.

Ogłoszenie w sprawie zasad powołania członków Gminnej Rady Sportu, ustalenia jej składu oraz regulaminu działania

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa

Z uwagi na liczne informacje przekazywane przez media lokalne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy informuję, że do postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych przystąpiło Konsorcjum ASA oraz Zakład Komunalny Sp. z o.o. z/ s w Sokołowie Małopolskim.

Z przedłożonych ofert oraz przeprowadzonej procedury przetargowej wybrana została jako najkorzystniejsza oferta Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z/ s w Sokołowie Małopolskim opiewającą na kwotę 1 668 600,00 zł , niższą o 291600,00 zł od oferty złożonej przez Konsorcjum ASA.

Od wyboru tej oferty, Konsorcjum ASA złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie co uniemożliwiło podpisanie umowy z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z/ s w Sokołowie Małopolskim.

Mając świadomość, że usługa zagospodarowania odpadów musi być kontynuowana w sposób ciągły, Gmina musiała zawrzeć stosowną umowę z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim w trybie zamówienia z wolnej ręki, od czego również Konsorcjum ASA złożyło odwołanie. W tej sprawie Krajowa Izba Odwoławcza wydała ustnie wyrok, jednak do dnia dzisiejszego nie wpłynął on wraz z uzasadnieniem do Urzędu Miejskiego.

Informuję, że w dniu 4 maja 2015 r. odbyła się rozprawa przeprowadzona przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie, zakończona ogłoszeniem wyroku, w którym orzeczono o oddaleniu odwołania złożonego przez Konsorcjum ASA, tym samym uznając za prawidłowy wybór dokonany przez Gminę Kolbuszowa.

W związku z powyższym, w dniu 5 maja 2015 r. podpisałem w imieniu Gminy Kolbuszowa umowę na okres 15 m-cy z Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z/ s w Sokołowie Małopolskim, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa.

Wszystkich dotkniętych tą sytuacją przepraszam, ale nie mogłem pozwolić, aby zagospodarowanie przedmiotowych odpadów w naszej Gminie odbywało się po zawyżonych cenach, co w konsekwencji prowadziłoby w niedalekiej przyszłości do podwyżek z tytułu opłat za ich odbiór i zagospodarowanie.

 

Burmistrz Kolbuszowej

Obwieszczenie - STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: AB.6747.4.1.2015 na wniosek Burmistrza Kolbuszowej, z dnia 09.04.2015 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowa w Kolbuszowej w jednostce ewidencyjnej Kolbuszowa

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Domatkiowie, położonej w Kolbuszowej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz.782 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Domatkowie, oznaczonej nr ew. działki 1225/1 i 12225/2, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 2380/2 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Protokół z przeprowdzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 terenu Rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa

Zawiadomienie w sprawie spisu osób uprawnionych do usziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.05.2015r.

Spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.05.2015r można sprawdzać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, pokój Nr 7- parter od 20.04.2015r. do 04.05.2015r. w godzinach od 8.00- 15.00.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014r., poz. 518 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

IX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 27 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się IX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014 rok dla Gminy Kolbuszowa.
 5. Informacja o realizacji umów zawartych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2014 roku Kolbuszowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia samorządowych zakładów budżetowych pod nazwami: ZCiAZM, ZWK, ZUK poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2008 terenu przemysłowo- usługowego w Kolbuszowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2015 terenu przemysłowo- usługowego w Kolbuszowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Widełce, stanowiącej własność gm. Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Kupnie, stanowiącej własność gm. Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kupnie.
 15. Podjęcie uchwały uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kupnie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ul. Jesionowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności gm. Kolbuszowa położonej w Kupnie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Prof. Markowi Koziorowskiemu tytułu „ Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania miesięcznikowi „Ziemia Kolbuszowska” tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Redakcji „Przegląd Kolbuszowski” tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Ewie Wójcickiej tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Janinie Olszowy tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Adamowi Kardysiowi tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ks. Janowi Pępek tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ks. Sławomirowi Zychowi tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Zenonie Chodorowskiej tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Janowi Stobierskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Krzysztofowi A. Wilk tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Krzysztofowi Kluzie tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Józefowi Rybickiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Guzior tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Stanisławowi Długosz tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Andrzejowi D. Jagodzińskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa
 35. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Ireneuszowi Kogut tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Janowi Zuba tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Barbarze Bochniarz tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Stanisławowi Zuber tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Markowi A. Gil tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 40. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Bogusławowi Rychlickiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 41. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „SOLBET” Kolbuszowa tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 42. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Wienerberger” Ceramika Budowla Zakład Produkcyjny Kupno tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 43. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Fabryce Mebli KFM FURNITURE Sp. z o.o. tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 44. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 45. Interpelacje i wolne wnioski.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy.

Ogłoszenie w sprawie użyczenia terenu pod ORGÓDKI GASTRONOMICZNE" - rynek Kolbuszowski na sezon letni 2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa"

Komunikat Burmistrza Kolbuszowej w sprawie ćwiczebnego uruchomienia syren alarmowych

Komunikat Burmistrza Kolbuszowej w sprawie ćwiczebnego uruchomienia syren alarmowych w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. „Reagowanie na zagrożenia CBRN” pk. „EDEN”. Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kolbuszowa, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku (wtorek) zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych. Syreny zostaną włączone: o godz. 14:00 – „ogłoszenie alarmu” – dźwięk modulowany 3 minuty, a o godz.14:15 – „odwołanie alarmu” – dźwięk ciągły trwający 3 minuty. Uruchomienie syren nie będzie związane z rzeczywistym zagrożeniem w związku z tym prosi się mieszkańców o zachowanie spokoju.

Szef Obrony Cywilnej
Gminy Kolbuszowa
Jan Zuba

Straż Miejska - Informacja

Lekka zima i wczesna wiosna sprawiły, że rozpoczęły się już prace porządkowe na działkach i w przydomowych ogródkach. W związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami wyjaśniamy, że ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. zezwala na spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi. Oznacza to, że zebrane na działce podczas prac porządkowych liście i wyschniętą trawę, konary, obcięte gałęzie drzew i krzewów możemy spalić na miejscu. Oczywiście należny przy tym zachować zdrowy rozsadek, uważać aby nie spowodować zagrożenia pożarowego lub nie sprowadzić innego rodzaju niebezpieczeństwa.

W przypadku gdy do spalenia mamy większą ilość pozostałości roślinnych, a zwłaszcza wtedy gdy mogą spowodować ona większe zadymienie wskazanym jest uprzedzenie sąsiadów o naszych zamiarach. Pamiętać należ bowiem o tym, że kodeks cywilny nakazuje korzystanie z prawa własności tak aby nie zakłócało to ponad przeciętną miarę korzystania z nieruchomości sąsiednich. Przypominamy również, że całkowicie zabronione jest wypalanie traw na łąkach, nieużytkach i uprawach, rowach oraz trzcinowiskach. Za tego rodzaju czyny grozi kara aresztu do 30 dni lub kara grzywny do 5 000 zł. W ekstremalnych przypadkach może grozić odpowiedzialność karna z przepisów kodeksu karnego /np. nieumyślne spowodowanie śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, narażenie człowieka na niebezpieczeństwo, sprowadzenie pożaru/. Finansowe dolegliwości mogą spotkać rolnika wypalającego trawy również ze strony ARiMR w postaci zmniejszenia lub wstrzymania dopłat.

Ani ustawa o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gmin ani regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Kolbuszowa nie precyzuje do wykonania jakich prac właściciel posesji jest zobowiązany. Wynika to z zasad dobrego współżycia i kodeksu cywilnego. Na tej podstawie można domagać się od właściciela gruntu usunięcia przerastających na sąsiednia stronę korzeni i gałęzi /w tym również na teren publiczny np. chodnik/. Jeżeli nie zostanie to wykonane w nakreślonym terminie można zrobić to samemu. 

Zgodnie z art. 64 § 1 k.w. obowiązkiem właściciela, administratora, dozorcy lub użytkownika nieruchomości jest umieszczenie w odpowiednim miejscu i utrzymywanie w należytym stanie tabliczki z numerem nieruchomości. Odpowiednie miejsce to widoczne miejsce na ścianie frontowej budynku. Tabliczka z numerem nieruchomości nie musi być oświetlona. Reagując na otrzymywane sygnały strażnicy miejscy będą zwracać uwagę właścicielom posesji na ciążące na nich obowiązki.  

Zmiany w podatkach lokalnych

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, m.in. o podatkach i opłatach lokalnych, nastąpią znaczące zmiany do podatku należnego od 2016r, m.in.:

 • w przypadku, gdy kwota naliczonego podatku nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, tj. aktualnie kwoty 6,10 zł - nie wszczyna się postępowania w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego;
 • w przypadku, gdy kwota podatku nie przekraczałaby 100,00 zł, podatek płatny będzie jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty;
 • zmieniają się niektóre przeliczniki gruntów, co może wpłynąć na hektary przeliczeniowe;
 • zmienia się sposób naliczania podatku od autobusów;
 • zmieniają się druki formularzy podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz od środków transportowych.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie oraz położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Brzozowej przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁzgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 782 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, oznaczonej nr ew. działki 73/52 i 48/143 oraz położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Brzozowej, oznaczonej nr ew. działki 73/47 przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.


            
                                                                                      Burmistrz Kolbuszowej
                                                                                                 Jan Zuba   

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr1/95 obejmującego rejon ul. Topolowej i Obrońców Pokoju rozwiązaniami

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr1/95

XVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

XVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 roku o godz. 9:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2015.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2016-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Kolbuszowej Górnej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kupnie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2016 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 14. Interpelacje i wolne wnioski.

 UROCZYSTA CZĘŚĆ SESJI- godzina 12.00

Zarządzenie Burmistrza Kolbuszowej Nr 661/15 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury sportowo – edukacyjnej oraz doposażenie placówek oświatowych w Gminie Kolbuszowa”

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej, przeznaczonej do oddania w użytkownie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,  

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 782 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej, oznaczonej nr ew. działki 73/20 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

                                                                                         

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego w sparwie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej

XIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 21 stycznia 2016 r. o godz. 08.00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej (stadion) odbędzie się XIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2015 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr LVII/612/2014 z dnia 28.08.2014r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Kolbuszowej Górnej stanowiącej własność gm. Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Kolbuszowej Górnej stanowiącej własność gm. Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Kolbuszowej Górnej stanowiącej własność gm. Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste bez przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Wojska Polskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Handlowej na rzecz wieczystego użytkownika.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. J. Matejki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Jana Pawła II.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 25. Interpelacje i wolne wnioski. 

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy.

Ogłoszenie o opłatach za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2016

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (łącznie z piwem) o obowiązku wniesienia „opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2016". Roczna opłata wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę wnosi się w trzech równych ratach w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i  30 września.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (2015) winien złożyć do dnia 31 stycznia 2016 r., oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu (brutto) za rok 2015  oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, celem  naliczenia wielkości opłaty alkoholowej na 2016 r.
Jeżeli sprzedaż przekroczyła :

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata wynosi l ,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu, opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Niedokonanie opłaty oraz niezłożenie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2015 powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
W przypadku niezłożenia oświadczenia do 31 stycznia 2016 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2016 r., nie złoży oświadczenia
wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% podstawowej opłaty rocznej.
W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 31 stycznia 2016 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2016 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30% opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia    o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, względnie niezapłacenia opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji
o wygaśnięciu zezwolenia.

Dodatkowo informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r., przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych bez konieczności uzyskania opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro, względnie telefonicznie pod nr 17 2271 333, w. 348.

Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej w 2016 roku odbywać się będą w następujących terminach:

 • 15 lutego
 • 14 marca
 • 18 kwietnia
 • 16 maja
 • 13 czerwca
 • 18 lipca
 • 8 sierpnia
 • 12 września
 • 17 października
 • 14 listopada
 • 12 grudnia

Dyżury Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej pełnione są w każdy wtorek w godzinach: 14:30 do 16:30 w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Kolbuszowej infromuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowych własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości lokalowych własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

                                             Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                             Jan Zuba

Zawiadomienie o zamiarze przebudowy drogi gminnej Nr 103992R, ul. Fabrycznej w Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 782 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Obwieszczenie - STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji Nr D/IV/1/16 z dnia 11.02.2016 r. (znak sprawy: AB.6747.4.3.2015) dla Burmistrza Kolbuszowej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: :Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej"

Ograniczenia w ruchu na drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że z uwagi na bardzo zły stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Leżajsk w miejscowości Werynia, w okresie występowania przełomów drogowych będzie czasowo (od około 15 lutego do maja br.) ograniczony tonaż znakami B-18, a przypadkach stwierdzenia wystąpienia poważnego zagrożenia bezpieczenstwa uczestników ruchu nawet zamknięty dla ruchu kołowego.

Powyższe działania związane z ochroną drogi na tym odcinku mają na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, oraz pogorszenia warunków bezpieczeństa ruchu.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprasza za utrudnienia i apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę zgodnie z tymczasową organizacją ruchu.

XXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 11.30 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej (stadion) odbędzie się XXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej wydanych w okresie pomiędzy sesjami.
4. Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
5. Informacja o działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy Gminy Kolbuszowa z Firmą DEVKOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową- akcyjną z siedzibą w Mielcu w zakresie budownictwa komunalnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kolbuszowa środków stanowiących fundusz sołecki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w celu realizacji projektu pn. „E-usługi w powiecie kolbuszowskim”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Weryni, nadanie mu statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na drzewie gatunku dąb szypułkowy stanowiącego pomnik przyrody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2014 terenu pod usługi oświaty w Nowej Wsi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Kolbuszowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Porębach Kupieńskich.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Kolbuszowej Górnej, stanowiącej własność gminy Kolbuszowa (na rzecz właścicieli działki 562).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Kolbuszowej Górnej, stanowiącej własność gminy Kolbuszowa (na rzecz właścicieli działki 440).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Kolbuszowej Górnej, stanowiącej własność gminy Kolbuszowa (na rzecz właścicieli działki 561/2, 566, 568).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Świerczowie, stanowiącej własność gminy Kolbuszowa.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Kupnie, stanowiącej własność gminy Kolbuszowa.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Weryni, stanowiącej własność gminy Kolbuszowa.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia z Uniwersytetem Rzeszowskim do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Gminy Kolbuszowa” w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia z Powiatem Kolbuszowskim do wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Gminy Kolbuszowa” w ramach działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
25. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
26. Interpelacje i wolne wnioski.
27. Zakończenie sesji.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy.

Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Gminy Kolbuszowa” w zakresie prac restauratorskich i konserwatorskich budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej na terenie Gminy Kolbuszowa wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (działanie 6.3, pkt. 10 typy projektów).

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 629/10 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolbuszowej.

                                                                                                            Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działek 1768/9, 1768/10, 1779/4, 1770/7, 1771/4 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działek 763/1, 2369/2, 2369/3, 2369/4, 2369/5, 2369/6, 2369/7, 2369/8, 2369/9, 2369/10, 2369/11 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Komunikat - opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania

Burmistrz Kolbuszowej uprzejmie przypomina osobom posiadającym umowy na wieczyste użytkowanie o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania tej nieruchomości. Zgodnie z treścią umowy wpłatę należy uiścić do 31.03.2016r. w kasie tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy 20-91800008-2001000177920001.

Skarbnik Kolbuszowej
Stanisław Zuber

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r. poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 31 marca 2016 r. o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Współpraca gminy w realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki z Fundacją na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej oraz klubami sportowymi, klubami turystycznymi działającymi na terenie gminy Kolbuszowa.
 5. Informacja z funkcjonowania krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia /nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Kolbuszowa środków stanowiących fundusz sołecki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2016r.”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku dotyczącej II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo-usługowego w Kolbuszowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/199/04 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Kolbuszowej Górnej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Widełce stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w Świerczowie stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/445/13 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Wsi Nowa Wieś zmienionej uchwałą Nr LI/563/14.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 22. Interpelacje i wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji.                                                                         

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w Zakładzie Pracy.

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

WYKAZ INSTYTUCJI I PARTNERÓW OFERUJĄCYCH ZNIŻKI I ULGI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W GMINIE KOLBUSZOWA

WYKAZ INSTYTUCJI I PARTNERÓW OFERUJĄCYCH ZNIŻKI I ULGI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W GMINIE KOLBUSZOWA

(aktualizacja na dzień 01.04.2016 r.)

1) 30% zniżki na bilet wstępu na Krytą Pływalnię Fregata w Kolbuszowej

2) 50% zniżki na odpłatne zajęcia w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki;

3) 50% zniżki na odpłatne zajęcia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki;

4) 50% zniżki za zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, świadczone przez publiczne przedszkola gminy Kolbuszowa w czasie przekraczającym wymiar zajęć pięciu godzin dziennie; 

5) 30% zniżki do biletu miesięcznego imiennego na transport publiczny na trasach: Kolbuszowa – Poręby Kupieńskie i Kolbuszowa – Nowa Wieś (Borek);

6) 30% zniżki na odpłatne zajęcia świadczone przez Fundację na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki;

7) 100 % zniżki na diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną oraz 25 % zniżki na terapię logopedyczną i neurologopedyczną w Gabinecie Neurologopedycznym Anna Chmielowska mieszczącym się w Kolbuszowej przy ul. Nowe Miasto 51 oraz w Raniżowie przy ul. Rynek 3a.

 

Więcej informacji o Programach Wsparcia Rodzin Wielodzietnych można uzyskać na stronach internetowych:

www.mgops.kolbuszowa.pl (aktualności)

www.kolbuszowa.pl (ogłoszenia)

www.mpips.gov.pl (aktualności)

www.rodzina.gov.pl (duża rodzina)

Ogłoszenie w sprawie użyczenia terenu pod "ORGÓDKI GASTRONOMICZNE" - rynek Kolbuszowski na sezon letni 2016

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własnosci Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

XXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Zapoznanie się z ofertą szkół średnich dla uczniów gimnazjum na terenie Gminy Kolbuszowa.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla Gminy Kolbuszowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kolbuszowa Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2016 r. w ramach projektu pn.”Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Województwa Podkarpackiego w roku 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkolno - przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na drzewie gatunku dąb szypułkowy stanowiącego pomnik przyrody.
 13. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic Topolowej  i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy 11-go Listopada.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kupnie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własność i Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Partyzantów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Piłsudskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej  w rejonie ulicy Janka Bytnara.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Janka Bytnara.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej  w Kolbuszowej w rejonie ulicy Piłsudskiego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kupnie.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej i Miodowej.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego na rzecz Skarbu Państwa.
 27. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 28. Interpelacje i wolne wnioski.
 29. Zakończenie sesji.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w Zakładzie Pracy.

Burmistrz Kolbuszowej infornuje o wykazie nieruchomości własnosci Gminy Kolbuszowa do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY


zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Porębach Kupieńskich i położonej w Widełce przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21
WYWIESZONY ZOSTAŁ


zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 1549/108 i 1549/109 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nr ew. działki 82/10 położonej w Porębach Kupieńskich i nr ew. działki 1983 położonej w Widełce przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
                                                                                                              Jan Zuba

XXIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 maja 2016 r. o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2015 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa  na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XVIII/223/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30.12.2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2016-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dzikowiec a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Dzikowiec w miejscowości Kopcie do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kupnie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy o współpracy pomiędzy miastem Mátészalka (Węgry), a Miastem i Gminą Kolbuszowa (Polska).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Michałowi Gdowik tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Janinie Sito tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ks. Stanisławowi Marczewskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Bogdanowi Fabińskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Michałowi Ożóg tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Buczek tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Maciejowi Kurda tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Krystynie Mierzejewskiej tytułu „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Marianowi Koprowskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Piotrowi Cichoń tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 22. Interpelacje i wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji.

                                                                          

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w Zakładzie Pracy.

Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego - Zarębki

Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego - Widełka

Informacja Burmistrza Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej informuje, że Starosta Kolbuszowski wszczął postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych w Gminie Kolbuszowa w obrębie ewidencyjnym Zarębki.

Postępowanie przeprowadzone będzie na podstawie  art. 4 ust. 1a i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.542 z późn. zm.)

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnieni zostali Marek Szelepa i Piotr Ożóg działający w ramach spółki cywilnej o nazwie Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne ,,GEOPOL’’ s.c. Marek Szelepa, Piotr Ożóg z siedzibą w 37-200 Przeworsk, ul. Pl. Mickiewicza 3.

Informuje się mieszkańców miejscowości Zarębki o potrzebie czynnego uczestniczenia w pracach prowadzonych przez firmę ,,GEOPOL”. W trakcie modernizacji dokonywane będą zmiany klasyfikacji oraz powierzchni posiadanych gruntów, stąd potrzeba czynnego uczestnictwa w tych pracach, aby zapobiec przykrym niespodziankom w ewidencji posiadanych gruntów i budynków.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, położonej w Kupnie, położonej w Kolbuszowej Górnej, położonej w Weryni, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz położonej w Kolbuszowej i położonej w Kupnie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ


zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działek 2369/13, 2369/4, 2369/12, 1513/16, 1189/24, 2352/37, położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działki 817, położonej w Kolbuszowej Górnej, oznaczonej nr ew. działki 1847/6, położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 813/6 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz położonej w Kolbuszowej oznaczonej nr ew. działki 2137/63, 1189/21, 1189/22, 1189/23 i położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działki 1125/119 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.


Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Regulamin wydawania zezwoleń na wjazd poza znaki ograniczenia tonażu na drogach publicznych będących w zarządzie Burmistrza Kolbuszowej i gminnych wewnętrznych

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieuchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa"

Utrudnienia na ulicy Wolskiej

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że od dnia 15.06.2016 r. Gmina Kolbuszowa przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104013R ul. Wolskiej w Kolbuszowej od km 0+000 do km 3+133”.

Rozbudowa drogi na całym odcinku według zawartych umów potrwa do 31.10.2016r.

Specyfika prowadzonych prac będzie wymuszała czasowe zawężenia pasa ruchu ul. Wolskiej oraz w przypadku wykonywania nawierzchni wiążącej i ścieralnej jezdni czasowe odcinkowe zamknięcia ul. Wolskiej. Prosimy o wyrozumiałość z powodu utrudnień.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 czerwca 2016 r. do 19 lipca 2016 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, pokój nr 25 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lipca 2016 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Uwagi należy składać:

 • w formie pisemnej
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres umig@kolbuszowa.pl

do Burmistrza Kolbuszowej w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kupnie oraz położonej w Widełce, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działki 2032/6 oraz położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 3300/65 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z 2015 poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej, oznaczonej nr ew. działki 73/55 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

                                                                                      Burmistrz Kolbuszowej
 Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Komunikat Związku Ogrodniczego w Łodzi

Związek Ogrodniczy w Łodzi - organizacja o zasięgu ogólnopolskim sfederowana w ramach Polskiego Związku Ogrodniczego - zgłasza zainteresowanie przyjęciem rolników i ogrodników w poczet członków związku.

Celem związku jest m.in. reprezentowanie członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, konsultowanie spraw dotyczących interesów społecznych i zawodowych rolników i ogrodników, występowanie z inicjatywą w zakresie konieczności regulacji prawnych, podejmowanie interwencji na rzecz członków w przypadku naruszenia ich interesów i praw.

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa

XXVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 lipca 2016 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, (sala nr 1) odbędzie się XXVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2016 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/295/16 RM w Kolbuszowej z dnia 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Majdan Królewski w roku 2016.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2017 i 2018 rok na projekt inwestycyjny realizowany ze środków POIiŚ pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej aglomeracji Kolbuszowa”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej aglomeracji Kolbuszowa” określonego w Studium Wykonalności oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych wraz z wieloletnią prognozą dopłat do taryf.
 7. Sprawy różne.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy.

XXVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 04 sierpnia 2016 r. o godz. 14.30 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja o zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej wydanych w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Widełce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Żytniej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Modrzewiowej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 11. Interpelacje i wolne wnioski.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy.

Dofinansowanie zakupu podręczników - 2016 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2008 terenu przemysłowo-usługowego w Kolbuszowej

Zawiadomienie Zarządu Koła Łowieckiego "Borek" w Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY


zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej rozwiązaniami

XXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 sierpnia 2016 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
4. Stan przygotowania  placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2016/2017.
5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 w placówkach prowadzonych przez gminę Kolbuszowa.
6. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XVIII/223/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2016-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu przemysłowo-usługowego w Kolbuszowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia „Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej”.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
13. Interpelacje i wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji.

Komunikat w sprawie wniosków o stypendia szkolne dla dzieci i młodzieży

W dniach 1-15 września 2016  r. w budynku Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy ul. Kolejowa 2 w Kolbuszowej) w godzinach pracy Zespołu będą przyjmowane wnioski o stypendia szkolne dla dzieci i młodzieży. Formularze wniosków można pobierać w szkołach, Zespole Oświatowym Miasta i Gminy ul. Kolejowa 2.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Inspektor ds. oświaty

Roboty budowlane na ulicy Wolskiej

Gmina Kolbuszowa inwestor zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104013R ul. Wolskiej w Kolbuszowej od km 0+000 do km 3+133” informuje, że specyfika prowadzonych prac wymusza czasowe zawężenia pasa ruchu ul. Wolskiej oraz w czasowe odcinkowe jej zamknięcie. W przypadku czasowego odcinkowego zamknięcia ul. Wolskiej wykonawca robót na bieżąco będzie kierował kierowców na drogi stanowiące objazd. Planowany termin zakończenia robót jest do 31.10.2016r. Prosimy o wyrozumiałość z powodu utrudnień.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103955 R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Dolna"

XXIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 15 września 2016 r. o godz. 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, (sala nr 1) odbędzie się XXIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2016.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej wraz z zabudową położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Ks. L. Ruczki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobów komunalnych prawa wieczystego użytkowania  nieruchomości gruntowej  wraz z prawem własności zabudowy położonej w Kolbuszowej przy ulicy Ks. L. Ruczki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Kolbuszowej.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie sesji.

 

                                                                        

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w Zakładzie Pracy.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Widełce oraz w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej przy ulicy Modrzewiowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 3300/67 oraz w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej, oznaczonej nr ew. działki 2248/2 i 2249/2 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej przy ulicy Modrzewiowej, oznaczonej nr ew. działki 2209/8 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba   

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia III raty "opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2016

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty III raty opłaty alkoholowej za 2016 r.

 

Opłatę należy uiścić w terminie do 30 września  2016 r.

 

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 30 września 2016 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 30 września 2016 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia III raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro lub telefonicznie pod nr 17  2271 333,  wew. 348.

Obwieszczenie - STAROSTA KOLBUSZOWSKI ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji Nr D/IV/1/16 z dnia 15.09.2016 r. (znak sprawy: AB.6747.4.2.2016) dla Burmistrza Kolbuszowej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 103955 R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Dolna"

XXX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 29 września 2016 r. o godz. 08.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o sytuacji oddziału ginekologiczno-noworodkowego w SP ZOZ Kolbuszowa.
4. Informacja o działalności MGOPS w Kolbuszowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/584/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26.06.2014r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 w MiG Kolbuszowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Regionalną Fundacją Rozwoju „Serce” projektu pn.” Równy start- tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie gminy Kolbuszowa „realizowanego w ramach RPO województwa podkarpackiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy M.Reja.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy M. Reja.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy M. Reja.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/147/96 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 21.02.1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIII/189/04 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28.06.2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 terenu Rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa.
15.Założenia do budżetu Gminy Kolbuszowa na rok 2017 (wnioski komisji Stałych).
16.Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
17.Interpelacje i wolne wnioski.
18.zakończenie sesji.

Zawiadomienie niniejsze na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia w Zakładzie Pracy.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY


zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Ogłoszenie w sprawie naboru na rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonej nr ew. działki 2378 i 2381 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21
WYWIESZONY ZOSTAŁ


zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonej nr ew. działki 2378 i 2381 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Inwentaryzacja dzików na terenach lasów wszystkich własności

XXXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 października 2016 r. o godz. 08.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja Burmistrza Kolbuszowej o wydanych zarządzeniach między sesjami.
 4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej oraz pracowników samorządowych.
 5. Funkcjonowanie placówek służby zdrowia na terenie Gminy Kolbuszowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XVIII/223/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2016-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 w mieście i gminie Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/368/16 RM w Kolbuszowej z dnia 15.09.2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 10 3987 R ul. Fabrycznej w Kolbuszowej- etap II- dokumentacja projektowa".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/367/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 15.09.2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu wraz z dojściem do przystanku osobowego w Kolbuszowej Górnej".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/366/16 RM w Kolbuszowej z dnia 15.09.2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Widełce".
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/369/16 RM w Kolbuszowej z dnia 15.09.2016 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2017 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy stacji kolejowej wraz z przebudową drogi gminnej Nr 10 3985 R ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej".
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia  uchwały Nr LX/680/10 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia źródeł gromadzenia dochodów, przeznaczenia dochodów, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania  zmian w tym planie i ich zatwierdzenia oraz wskazania jednostek, które utworzą wydzielony rachunek dochodów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Kolbuszowa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy  w miejscowości Kolbuszowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kolbuszowa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Żytkowskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Akacjowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami przesyłu nieruchomości położonych w Kolbuszowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu MiG Kolbuszowa.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 25. Interpelacje i wolne wnioski.
 26. Zakończenie sesji.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczącego wszczęcia postępowania administracyjnego znak: I-IX.7820.1.4.2016 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika, przepustów drogowych, oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku km 168+650 - 171+265 w Kolbuszowej Górnej i Kupnie"

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy M. Reja przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy M. Reja, oznaczonej nr ew. działki 1907/8 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, iż decyzją Rady Miejskiej w Kolbuszowej podjęte zostały uchwały określające wysokość stawek podatkowych, jakie będą obowiązywały w mieście i gminie Kolbuszowa w 2017 roku.

Mając na uwadze sytuację ekonomiczną mieszkańców naszej Gminy, zarówno osób fizycznych jak i prawnych, stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych pozostały na poziomie lat 2014-2016.

Nie uległy zmianie formularze podatkowe na podatki lokalne obowiązujące w naszej Gminie.

 

Informujemy, iż z uwagi na zwiększające się co roku zaległości podatkowe w podatkach lokalnych, dotyczące nieruchomości należących do osób zmarłych, Gmina Kolbuszowa będzie starała się ustalić spadkobierców tych osób i zobligować ich do przeprowadzenia postępowań spadkowych. Docelowo postępowania te będą inicjowane przez Gminę na koszt potencjalnych spadkobierców. Jednocześnie prosi się spadkobierców, aby również z własnej inicjatywy występowali do odpowiednich organów z wnioskami o regulację stanu prawnego tych nieruchomości. Zwlekanie w kwestii tych regulacji prowadzi do zwiększenia zaległości podatkowych oraz niepotrzebnych komplikacji. 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Żytkowskiego oraz położonej w Kolbuszowej przy ulicy Akacjowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ


zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej, oznaczonej nr ew. działki 2247/2, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Żytkowskiego, oznaczonej nr ew. działki 1723/14 oraz położonej w Kolbuszowej przy ulicy Akacjowej, oznaczonej nr ew. działki 202/3 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.


Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XXXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Informacja Burmistrza Kolbuszowej o wydanych zarządzeniach między sesjami.
 4. Informacja o współpracy z zagranicą Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2016 terenu mieszkaniowo- usługowego w rejonie ul. 3-go Maja w Kolbuszowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2015 terenu eksploatacji surowców i produkcji ceramiki budowlanej w Kupnie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Dolnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Jana Pawła II.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piekarskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ul. Polnej (dot. działki 2137/65).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ul. Polnej (dot. działki 2137/66).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ul. Polnej (dot. działki 2137/67).
 17. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 18. Interpelacje i wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XXXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja Burmistrza Kolbuszowej o wydanych zarządzeniach między sesjami.
4. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Kolbuszowa
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/344/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/345/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolbuszowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu świadczenia usług.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzew stanowiących pomniki przyrody zlokalizowane na terenie Gminy Kolbuszowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia gminnej drogi wewnętrznej na terenie gminy Kolbuszowa do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenie ich przebiegu.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
15. Interpelacje i wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji.

XXXIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2016.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2017 rok.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 11. Interpelacje i wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

 

UROCZYSTA CZĘŚĆ SESJI-godzina  11.00

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej i Miodowej, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piekarskiej, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Jana Pawła II, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej i Miodowej, oznaczonej nr ew. działki 2137/65, 2137/66, 2137/67, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piekarskiej, oznaczonej nr ew. działki 1310/7, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Jana Pawła II, oznaczonej nr ew. działki 2369/17 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonej nr ew. działki 2380/1 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015r., poz. 1774 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Górnej, oznaczonych nr ew. działki 4282/8 i 4282/6 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Górnej, oznaczonych nr ew. działki 4282/8 i 4282/6 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Polowania zbiorowe - zmiana terminu i polowanie dodatkowe

Zarząd Koła Łowieckiego „BOREK” w Kolbuszowej informuje, że polowanie w miejscowościach Przyłęk, Hucina, Siedlanka z dnia 8.01.2017r. zostaje przeniesione na dzień 06.01.2017r., zbiórka Domek Myśliwski Trześń, godz. 8:00. Prowadzący polowanie Zdzisław Smyrski. Odpowiedzialny za organizację Ragan Krzysztof.

Natomiast w dniu  08.01.2017r. organizujemy polowanie zbiorowe "metodą szwedzka" z Ambon w lesie Nowa Wieś obwód 60Pk, zbiorka Leśnictwo Nowa Wieś, godz. 8:00. Prowadzący polowanie Marian Stąpor. Odpowiedzialny za organizację Stąpor Grzegorz

Pozdrawiam
Darz Bór
Marian Stąpor

 

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2012 terenu pod budownictwo usługowe w miejscowości Przedbórz

Ogłoszenie o opłatach za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (łącznie z piwem) o obowiązku wniesienia „opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017". Roczna opłata wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę wnosi się w trzech równych ratach w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i  30 września.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (2016) winien złożyć do dnia 31 stycznia 2017 r., oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu (brutto) za rok 2016  oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, celem  naliczenia wielkości opłaty alkoholowej na 2017 r.

Jeżeli sprzedaż przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata wynosi l ,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu, opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Niedokonanie opłaty oraz niezłożenie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016 powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku niezłożenia oświadczenia do 31 stycznia 2017 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2017 r., nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % podstawowej opłaty rocznej.

W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 31 stycznia 2017 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2017 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, względnie niezapłacenia opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Przypominamy, że przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych bez konieczności uzyskania opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro, względnie telefonicznie pod nr 17 2271 333, w. 348.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XXXV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kolbuszowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego w Weryni.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu Gminy Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy nad Nilem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Dolnej przy ulicy Nad Nilem (dz.1148/3 i 1147/28).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolbuszowa Dolna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ulicy w miejscowości Kolbuszowa.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 17. Interpelacje i wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/57 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oraz położonej przy ulicy Storczykowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonej nr ew. działki 48/71, 2382 oraz położonej przy ulicy Storczykowej, oznaczonej nr ew. działki 48/128 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
 Jan Zuba

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XXXVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 7 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej odbędzie się XXXVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kolbuszowa, a Gminą Dzikowiec w celu wspólnej realizacji zadania pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa i Gminie Dzikowiec”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo Oświatowe.
 5. Zakończenie sesji.

RGKiB.6730.207.2016 - Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno - magazynowego z częścią socjalną wraz z infrastrukturą techniczną

Obwieszczenie

RGKiB.6730.207.2016.2017 - Obwieszczenie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki do decyzji o warunkach zabudowy znak RGKiB.6730.207.2016 z dnia 28.12.2016 dla inwestycji pod nazwą: Budowa budynku produkcyjno - magazynowego z częścią socjalną wraz z infrastrukturą techniczną

Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej w 2017 roku odbywać się będą w następujących terminach:

 • 13 marca
 • 10 kwietnia
 • 15 maja
 • 12 czerwca
 • 10 lipca
 • 14 sierpnia
 • 11 września
 • 16 października
 • 13 listopada
 • 11 grudnia

Dyżury Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej pełnione są w każdy wtorek w godzinach: 1430 do 1630 w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego.

RGKiB.6730.204.2016 - Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjnego z częścią magazynową oraz z zapleczem szatniowo-socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną

RGKiB.6733.54.2016 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie sieci przykanalików kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zielonej, Targowej, Piłsudskiego i Niecała w Kolbuszowej

RGKiB.6733.59.2016 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap IV

RGKiB.6733.10.2016- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej - etap III B

RGKiB.6733.11.2016- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej - etap III A

RGKiB.6733.12.2016- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej - etap III C

RGKiB.6733.32.2016- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej systemem kanalizacji rozdzielczej

RGKiB.6733.24.2016- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wolska, Słoneczna i Piaskowa w Kolbuszowej

RGKiB.6733.39.2016- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji przepompowni ścieków sanitarnych, budowa rurociągu tłocznego oraz budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Obwieszczenie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 09.02.2017r. dotyczące postanowienia uzgadniającego pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych, pod warunkiem jak w postępowaniu dla inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Kolbuszowa-Sokołów 2 zasilającej stacje Zarębki 2,3"

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Dolnej przy ulicy Nad Nilem oraz położonych Kupnie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej
informuje,że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21
WYWIESZONY ZOSTAŁ


zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Dolnej przy ulicy Nad Nilem, oznaczonych nr ew. działek 1148/3 i 1147/28, 1148/2 i 1147/29 oraz położonych Kupnie, oznaczonych nr ew. działek 1754/13, 1754/15, 1754/16 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XXXVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 2 marca 2017 r. o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja Burmistrza Kolbuszowej o wydanych Zarządzeniach w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej za rok 2016.
 6. Informacja o działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kolbuszowa do realizacji projektu pt. ”Gmina Kolbuszowa przyjazna rodzinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIV/426/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Kolbuszowa w roku 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXVI/301/05 z dnia 3.06.2005r. Rady miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie MiG Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr X/128/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet za udział w pracach organów gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 terenu pod budownictwo usługowe w miejscowości Poręby Kupieńskie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2017 terenu pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe w miejscowości Kolbuszowa Dolna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2012 terenu budownictwo usługowe w miejscowości Przedbórz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa w rejonie ulicy Zbożowej dz. 2209/15, 215/5.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości grunt owej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Zbożowej dz. 2209/13.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia części miejscowości Kolbuszowa Dolna z miastem Kolbuszowa.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 21. Interpelacje i wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2016 terenu mieszkaniowo-usługowego w rejonie ul. 3-go Maja w Kolbuszowej

RGKiB.6730.19.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkownia istniejącego budynku usługowo-handlowego z przeznaczeniem na produkcyjny

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognazą oddziaływania na środowisko

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022

Burmistrz Kolbuszowej zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022 i zgłaszania ewentualnych uwag.

Termin zgłaszania uwag od 15.03.2017 r. do 14.04.2017 r.

Wypełniony formularz uwag należy przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Kolbuszowej,
ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa lub pocztą elektroniczną na adres:
konsultacje@kolbuszowa.pl


W tytule e-maila lub na kopercie należy wpisać:
„Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022”Do pobrania:

Ogłoszenie w sprawie użyczenia terenu pod "ORGÓDKI GASTRONOMICZNE" - rynek Kolbuszowski na sezon letni 2017

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

 

XXXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 marca 2017 r. o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja Burmistrza Kolbuszowej o wydanych zarządzeniach w okresie między sesjami.
 5. Współpraca gminy w realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki z Fundacją na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej oraz klubami sportowymi, klubami turystycznymi działającymi na terenie gminy Kolbuszowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIV/426/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie MiG Kolbuszowa na lata 2017-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Kolbuszowa w 2017 r."
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wspomagających w przedszkolach, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w Przedszkolach, Szkołach prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego mianowanego i dyplomowanego, posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Przedborzu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Jana Pawła II (dot. działki nr 2352/71).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Jana Pawła II (dotyczy działki nr 2352/70).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - GDDKiA Oddział w Rzeszowie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej stanowiących własność Gminy Kolbuszowa.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - GDDKiA Oddział w Rzeszowie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kupnie stanowiących własność Gminy Kolbuszowa.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 22. Interpelacje i wolne wnioski.
 23. Zakończenie sesji.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej
 Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ


zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 81/5 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.


                                                                                                 Burmistrz Kolbuszowej
                                                                                                            Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Zbożowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21


WYWIESZONY ZOSTAŁ


zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Zbożowej, oznaczonych nr ew. działek 2209/15, 215/5, 209/12 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz oznaczonej nr ew. działki 2209/13 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
                                                                                                 

Burmistrz Kolbuszowej
 Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej
informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21


WYWIESZONY ZOSTAŁzgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/43 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Burmistrz Kolbuszowej zaprasza na spotkanie konsultacyjne „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolbuszowa na lata 2017-2020” które odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. Obrońców Pokoju 66.
Projekt dokumentu dostępny jest na stronie internetowej BIP Gminy Kolbuszowa w zakładce Rewitalizacja / Konsultacje społeczne.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej oraz położonych w Porębach Kupieńskich, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej
informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21


WYWIESZONY ZOSTAŁ


zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonych nr ew. działki 48/68, 48/69 oraz położonych w Porębach Kupieńskich, oznaczonych nr ew. działki 104/1, 104/2 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.


Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Ankieta konsultacyjna dotycząca połączenia części miejscowości Kolbuszowa Dolna z miastem Kolbuszowa (dotyczy mieszkańców Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej)

Wypełnione ankiety należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu

XXXIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00 w budynku Filii Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej odbędzie się XXXIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2016 rok dla Gminy Kolbuszowa.
5. Informacja z funkcjonowania krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Świerczów do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXXIV/426/16 Rady Miejskiej
w Kolbuszowej z dnia 28.12.2016 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ufundowania sztandaru dla 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno- ściekowej aglomeracji Kolbuszowa" z POIiŚ 2014-2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 terenu usługowego w rejonie ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego- służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kupnie stanowiącej własność gm. Kolbuszowa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
14. Interpelacje i wolne wnioski.

Ankieta dotycząca sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2016 terenu mieszkaniowo-usługowego w rejonie ul. 3-go Maja w Kolbuszowej

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy do wypełniania ankiety elektronicznej, która ma na celu poznanie Państwa potrzeb, oczekiwań i wizji zagospodarowania terenu w rejonie ul. 3-go Maja w Kolbuszowej. Ankieta stanowić będzie ważny materiał pomocniczy w tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2016 terenu mieszkaniowo-usługowego. Więcej informacji na temat tego planu można uzyskac pod adresem http://www.mpzpkonsultacje.kolbuszowa.pl
Ankieta skierowana jest do pełnoletnich mieszkańców naszej gminy i ma charakter anonimowy. Wykorzystana zostanie tylko i wyłącznie do celów opracowania planu miejscowego. Ankieta będzie dostępna do 30.05.2017 r.

Wariant A Wariant B
Wariant A Wariant B

Proszę wypełnić ankietę:

1. Płeć

2. Wiek:

3. Zatrudnienie

4. Jak ocenia Pani/Pan istniejące zagospodarowanie terenu wskazanego do opracowania planu miejscowego (teren przy ul. 3-go Maja)?

5. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu?

6. Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem powinien pełnić ten obszar?

7. Jakie kwestie chciałaby Pani /chciałby Pan rozwiązać za pomocą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul-3-go Maja? (proszę zaznaczyć max. 2 odpowiedzi)

8. W jaki sposób powinien zostać zagospodarowany ten teren? Którą z poniższych koncepcji zagospodarowania wybiera Pani/Pan?

9. Co Pani/Pan sądzi o przedstawionych koncepcjach?

10. Czy rozwiązania komunikacyjne odpowiadają Pani/Pana oczekiwaniom w wybranej przez Panią/Pana koncepcji?

11. Czy proponowany podział działek odpowiada Pani/Pana oczekiwaniom?

12. Czy uważa Pan/Pani, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Jana Pawła II, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym oraz położonej w Przedborzu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Jana Pawła II, oznaczonych nr ew. działki 2352/70, 2352/71 przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym oraz położonej w Przedborzu, oznaczonej nr ew. działki 515 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XL sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 maja 2017 r. o godz. 08.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XL sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja Burmistrza Kolbuszowej o wydanych zarządzeniach w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności PUP w Kolbuszowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Żytniej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Wojska Polskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w bloku komunalnym w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 6/10/26.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kolbuszowa.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 14. Interpelacje i wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2017"

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty II raty opłaty alkoholowej za 2017 r.

Opłatę należy uiścić w terminie do 31 maja 2017 r.

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia. W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 31 maja 2017 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 maja 2017 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia II raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro lub telefonicznie pod nr 17 2271 333, wew. 348.

Praca dla wychowawcy kolonii

KOMUNIKAT BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY KOLBUSZOWA

Rotator-sygnal-alarmowy-maszt
Rotator-sygnal-alarmowy-maszt 

W związku z wojewódzkim treningiem systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. „WISŁA 2017” w dniu 23 maja 2017 roku na terenie Gminy Kolbuszowa zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):

 • 13.00 – sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut;
 • 13.15 – sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

„Decydujesz, pomagamy” - inormacja o programie - III edycja

Tesco
Tesco 

Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” ogłasza nabór do drugiej edycji Programu „Decydujesz, pomagamy”. Jesteście organizacją pozarządową, spółdzielnią socjalną lub grupą mieszkańców, która aktywnie działa w lokalnej społeczności? Macie ciekawy pomysł na projekt na rzecz Waszej okolicy i mieszkańców? Chcecie zorganizować coś wspólnie z innymi mieszkańcami, zdobywać nowe umiejętności lub zmienić przestrzeń wokół siebie? Jeśli tak, Program „Decydujesz, pomagamy” może pomóc Wam w realizacji tych planów.

Zachęcamy do aplikowania w Programie, którego celem jest wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych!

Całkowita kwota dotacji 650 000 złotych zostanie rozdzielona pomiędzy maksymalnie 125 najwyżej ocenionych inicjatyw. Wstępnego wyboru projektów dokona Komisja Grantowa, a ostatecznego – klienci sieci Tesco w głosowaniu. Każdy zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 5000 złotych.

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 terenu pod budownictwo usługowe w miejscowości Poręby Kupieńskie

KOMUNIKAT BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY KOLBUSZOWA

KOMUNIKAT BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ
KOMUNIKAT BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ 

Burmistrz Kolbuszowej informuje, że w dniach 6 – 8 czerwca br. na terenie Gminy Kolbuszowa zostanie przeprowadzony trening powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza, który jest elementem ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE – SAREX 17/1” organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):

1) akustyczny sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny  w okresie trzech minut;

2) akustyczny sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Sygnały zostaną wyemitowane w jednym dniu treningu, między godz. 9.00 a 17.00.

Trening ma na celu sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Kolbuszowa, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

      a)specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl

lub

      b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.plnieprawidlowosci

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości położonej w Weryni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 1005/15 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XLI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej przy ulicy Wolskiej odbędzie się XLI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja Burmistrza Kolbuszowej o wydanych zarządzeniach w okresie między sesjami.
 5. Przygotowanie  jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Równy start-tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli na terenie gminy Kolbuszowa”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Weryni.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej Górnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej  w Weryni stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony pomników przyrody.
 13. Informacja o wynikach przeprowadzonej  konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia części miejscowości Kolbuszowa Dolna z miastem Kolbuszowa.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 15. Interpelacje i wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,


że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21


ZOSTAŁ WYWIESZONY


zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości gruntowych własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie lokali mieszkalnych własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21


ZOSTAŁ WYWIESZONY


zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz lokali mieszkalnych własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY


zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nnieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY


zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.


Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XLII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 4 sierpnia 2017 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Informacja o zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej wydanych w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gm. Kolbuszowa na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2018 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu wokół niej na potrzeby społeczności lokalnej i osób korzystających ze stawów w Weryni".
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kolbuszowa, a Polskim Związkiem Wędkarskim Oddział Rzeszów w celu wspólnej realizacji zadania pn. "Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu wokół niej na potrzeby społeczności lokalnej i osób korzystających ze stawów w Weryni" w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" ...
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Widełce (działka nr 1480/63).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Widełce (działka nr 3300/128).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 15. Interpelacje i wolne wnioski.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w:  

-  Kolbuszowej przy ulicy Malwowej, oznaczonej nr ew. działki 2390,

- Weryni oznaczonej nr ew. działki 821/1

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

Komunikat w sprawie wniosków o stypendia szkolne dla dzieci i młodzieży

W dniach 1-15 września 2017 r. w budynku Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy ul. Kolejowa 2 w Kolbuszowej w godzinach 8.00- 15.00 będą przyjmowane wnioski o stypendia szkolne dla dzieci i młodzieży. Formularze wniosków można pobierać w szkołach, Zespole Oświatowym Miasta i Gminy ul. Kolejowa 2.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Inspektor ds. oświaty

XLIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja Burmistrza Kolbuszowej o wydanych zarządzeniach w okresie między sesjami.
 5. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w placówkach prowadzonych przez Gminę. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bukowcu 37 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Bukowcu 37.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie 198 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w  Domatkowie 198.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w  Kolbuszowa Górnej 348 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w  Kolbuszowa Górnej 348.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu 153 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janka Zawiszy w Przedborzu. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 90 w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 90, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpt. Józefa Batorego w Weryni 383 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kpt. Józefa Batorego w Weryni 383.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach 73  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Andrzeja Jadacha w  Zarębkach 73.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kolbuszowej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr  1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 1 i Gimnazjum Nr 1 im. 11-go Listopada  w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 1  w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 1.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kolbuszowej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr  2 Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w  Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46 i Gimnazjum Nr 2 im. J. Pawia II w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46 w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Kupnie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w  Kupnie  81 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w  Kupnie  81 w Szkołę im. Jana Pawła II w  Kupnie 81.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Widełce, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Widełce 191 i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Widełce 191 w Szkołę Podstawową Królowej Jadwigi w Widełce 191.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2017.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIV/426/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.(UM)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ( MGOPS).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (Kolbuszowa Górna).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (zlewnia ul. Partyzantów)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie( ul. Polna, Obrońców Pokoju).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie( ul. Topolowa).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej.
 29. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kolbuszowa za I półrocze 2017 roku.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 terenu stacji elektroenergetycznej w miejscowości Widełka.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy 11-go Listopada.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Miodowej.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXXIX/335/12 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kolbuszowa na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiejw Kolbuszowej Nr XXXV/406/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie podziału Gminy Kolbuszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 36. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 37. Interpelacje i wolne wnioski.
 38. Zakończenie sesji.

RGKiB.6733.35.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej wraz z infrastrukturą

RGKiB.6733.34.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zadaszonej sceny plenerowej i podłogi tanecznej wraz z infrastrukturą w miejscowści Kupno

RGKiB.6733.36.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku wielofunkcyjnego pod działalność kulturową oraz budowie zadaszenia sceny plenerowej i podłogi tanecznej wraz z infrastrukturą w miejscowści Przedbórz

RGKiB.6730.201.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalo-biurowym i rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej"

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia III raty "opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017"

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty III raty opłaty alkoholowej za 2017 r.

Opłatę należy uiścić w terminie do 30 września 2017 r.

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 30 września 2017 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 30 września 2017 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30% opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia III raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro lub telefonicznie pod nr 17  2271 333,  wew. 348.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy J. Piłsudskiego, oznaczonej nr ew. działki 1189/30 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonych w Widełce, oznaczonych nr ew. działek 1480/63 i 3300/128 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy J. Piłsudskiego, oznaczonej nr ew. działki 1189/30 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonych w Widełce, oznaczonych nr ew. działek 1480/63 i 3300/128 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

                                                                                                     

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 terenu stacji elektroenergetycznej w miejscowości Widełka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

KOMUNIKAT BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY KOLBUSZOWA

Burmistrz Kolbuszowej informuje, że w dniu 21.09.2017 r. na terenie Gminy Kolbuszowa w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego nt. „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” zostaną uruchomione syreny alarmowe pracujące w ramach systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania .

W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe:

- godz. 13.00 - „ogłoszenie alarmu” – dźwięk ciągły trwający 3 minuty

- godz. 13.30 – „odwołanie alarmu” – dźwięk ciągły trwający 3 minuty

XLIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 22 września 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej odbędzie się XLIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIV/426/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIII/527/17 RM w Kolbuszowej z dnia 31.08.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dot. kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIII/528/17 RM w Kolbuszowej z dnia 31.08.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dot. instalacji CO w budynku M-GOPS).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIII/529/17 RM w Kolbuszowej z dnia 31.08.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dot. budowy kanalizacji w Kolbuszowej Górnej- etap III).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIII/530/17 RM w Kolbuszowej z dnia 31.08.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dot. kanalizacji przy ul. Partyzantów).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIII/531/17 RM w Kolbuszowej z dnia 31.08.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dot. kanalizacji przy ul. Polnej, Obrońców Pokoju …).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIII/532/17 RM w Kolbuszowej z dnia 31.08.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dot. kanalizacji w Kolbuszowej).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Kolbuszowa z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kolbuszowa umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji w/w zadania świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
 16. Sprawy różne.

Uwaga! Obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej i położonej w Porębach Kupieńskich, przeznaczonych do sprzedaż w trybie przetargowym oraz położonej w Weryni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 2137/27, 1513/17 i położonej w Porębach Kupieńskich, oznaczonej nr ew. działki 104/3 przeznaczonych do sprzedaż w trybie przetargowym oraz położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 816/18 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kolbuszowa na lata 2013-2030

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Kolbuszowa zawiadamia:

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 późniejszymi zmianami) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 220), Burmistrz Gminy Kolbuszowa zawiadamia

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kolbuszowa na lata 2013 - 2030”

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 05.10.2017 r. do 26.10.2017 r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej: www.kolbuszowa.pl www.kolbuszowa.bip.gmina.pl

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w pok. nr 4, w godzinach urzędowania lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

Osobą do kontaktu jest p. Jan Wiącek tel. 17 227-13-33 wew. 156 email: jan.wiacek@kolbuszowa.pl

 

Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na całej długości ul. Jana Pawła II w Kolbuszowej

ZAWIADOMIENIE

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103955R w m. Kolbuszowa i Kolbuszowa Dolna (ul. Jana Pawła II)” tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów z dniem 05.10.2017r. od godz. 1500 przywraca ruch na ul. Jana Pawła II w Kolbuszowej w dwóch kierunkach.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XLV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 12 października 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej odbędzie się XLV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 4. Zakończenie sesji.

RGKiB.6733.30.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie konterenowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej

XLVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 27 października 2017 r. o godz. 14:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Informacja o zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej wydanych w okresie między sesjami.
 4. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia dziennego Domu „Senior+” w Kolbuszowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu „Senior+”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kolbuszowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok w MiG Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 w MiG Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w MiG Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Juliana Goslara.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia części miejscowości Kolbuszowa Dolna z miastem Kolbuszowa.
 17. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej oraz pracownikach samorządowych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 19. Interpelacje i wolne wnioski.
 20. Zakończenie sesji.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/42 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XLVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 8:15 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja o Zarządzeniach Burmistrza wydanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu „Senior+”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/199/04 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIV/426/16 RM w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/528/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/527/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/531/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zmienionej Uchwałą Nr XLIV/549/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 22 września 2017 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr  XLIII/530/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zmienionej  Uchwałą Nr XLIII/548/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 22 września 2017 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIII/318/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo-usługowego w Kolbuszowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Nowej Wsi.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Tadeusza Kościuszki stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce na rzecz użytkownika wieczystego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni na rzecz użytkownika wieczystego.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Kolbuszowa.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, dotyczącym przyłączenia części miejscowości Kolbuszowa Dolna do miasta Kolbuszowa.
 28. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 29. Interpelacje i wolne wnioski.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej, przy ulicy Piłsudskiego 6/10, oznaczonej nr 66 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej, przy ulicy Piłsudskiego 6/10, oznaczonej nr 66 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Weryni, oznaczonych nr ew. działki 816/21, 816/22 oraz położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 590/17 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Weryni, oznaczonych nr ew. działki 816/21, 816/22 oraz położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 590/17 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XLVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 12:30 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XLVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja o Zarządzeniach Burmistrza wydanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wsparcia rodziny Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kolbuszowa 2013-2030"
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 terenu pod budownictwo usługowe w miejscowości Poręby Kupieńskie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy F. Chopina.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Weryni w trybie bezprzetargowym na rzecz parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Z. Bogacz na Burmistrza Kolbuszowej za bezzasadną.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 17. Interpelacje i wolne wnioski.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XLIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 08:30 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja o Zarządzeniach Burmistrza wydanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2026.
 7. Podjęcie uchwały budżetowej MiG Kolbuszowa na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2018 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 15. Interpelacje i wolne wnioski.

                                 Uroczysta część sesji – godz. 10.30

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości położonej Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 48/135 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz oznaczonej nr ew. działki 99/28 położonej w Kolbuszowej Górnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 48/135 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz oznaczonej nr ew. działki 99/28 położonej w Kolbuszowej Górnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba                

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie wykaz nieruchomości gruntowej położonej Weryni, oznaczonej nr ew. działki 815 oraz położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 2381/1 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 815 oraz położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 2381/1 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika.

                                                                                                                 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: I-IX.7820.1.4.2016 z dnia 29.12.2017 r. uchylającej w części decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.03.2017 r. Nr 2/2017 znak: I-IX.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika, przepustów drogowych, oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku km 168+650 - 17l+265 w Kolbuszowej Górnej i Kupnie"

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonej nr ew. działki 48/67 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonej nr ew. działki 48/67 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

RGKiB.6730.162.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

RGKiB.6730.163.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka

RGKiB.6730.164.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka

RGKiB.6730.165.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka

RGKiB.6730.166.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka

RGKiB.6730.167.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka

RGKiB.6730.168.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka

RGKiB.6730.169.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka

RGKiB.6730.170.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka

RGKiB.6730.171.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka

RGKiB.6730.172.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/74, 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka

Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej (I połowa 2018 r.)

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej w I połowie 2018 r. roku odbywać się będą w następujących terminach:

 • 08 stycznia
 • 12 lutego
 • 12 marca
 • 16 kwietnia
 • 14 maja
 • 11 czerwca

Dyżury Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej pełnione są w każdy wtorek w godzinach: 1430 do 1630 w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia znak: I-IV.745.2.90.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia ulicznego w Widełce, na działkach ozn. nr ew.: 1329/2, 1330/7, 4058/2, 1363, 1330/4 położonych w miejscowości Widełka dla Gminy Kolbuszowa"

L sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 19 stycznia 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się L sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja o Zarządzeniach Burmistrza wydanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzieleniu bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli posiadających stopień awansu zawodowego mianowanego i dyplomowanego, posiadających dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 13. Interpelacje i wolne wnioski.

Ogłoszenie o opłatach za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2018

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (łącznie z piwem) o obowiązku wniesienia „opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2018". Roczna opłata wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę wnosi się w trzech równych ratach w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i  30 września.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (2017) winien złożyć do dnia 31 stycznia 2018 r., oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu (brutto) za rok 2017  oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, celem naliczenia wielkości opłaty alkoholowej na 2018 r.

Jeżeli sprzedaż przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata wynosi l,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu, opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Niedokonanie opłaty oraz niezłożenie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017 powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku niezłożenia oświadczenia do 31 stycznia 2018 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2018 r., nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % podstawowej opłaty rocznej.

W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 31 stycznia 2018 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2018 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, względnie niezapłacenia opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro, względnie telefonicznie pod nr 17 2271 333, w. 348.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej w 2018 r. roku odbywać się będą w następujących terminach:

 • 08 stycznia
 • 12 lutego
 • 12 marca
 • 16 kwietnia
 • 14 maja
 • 11 czerwca
 • 09 lipca
 • 13 sierpnia
 • 10 września
 • 15 października
 • 12 listopada
 • 10 grudnia

Dyżury Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej pełnione są w każdy wtorek w godzinach: 1430 do 1630 w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego.

Projekt koncepcyjny ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej

Gmina Kolbuszowa informuję, że została opracowana koncepcja przebiegu drogi gminnej – ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej.

Projekt koncepcyjny zakłada włączenie planowanej drogi od istniejącego odcinka ul. Starzyńskiego (za sklepem Biedronka) do ul. Piłsudskiego (DW 987). Koncepcja zakłada przebieg drogi częściowo przez działki gminne i częściowo przez działki prywatne, długość drogi to ok. 640 m, klasa techniczna „L”.

Celem przygotowanej koncepcji jest ustalenie przebiegu drogi oraz jej powiązań z innymi drogami gminnymi. Koncepcja nie zawiera szczegółowych rozwiązań w zakresie odwodnienia, zjazdów na posesje, itp., które będą przewidziane na etapie projektowania.

Zainteresowanych mieszkańców informujemy, że uwagi i propozycje można kierować do Referatu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej (pokój 26).

LI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 15:00 w budynku Urzedu Miejskiego w Kolbuszowej odbędzie się LI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki pomostowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia - Polesie Weryńskie”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki pomostowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia - Polesie Weryńskie”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarębki, Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia - Polesie Weryńskie” w zakresie nie objętym pożyczkami udzielonymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Astrowej i Narcyzowej, oznaczonych nr ew. działek 48/145, 48/146, 48/147, 48/148 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nr ew. działki 2309/6 położonej w Kolbuszowej przy ulicy F. Chopina przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Astrowej i Narcyzowej, oznaczonych nr ew. działek 48/145, 48/146, 48/147, 48/148 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nr ew. działki 2309/6 położonej w Kolbuszowej przy ulicy F. Chopina przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba 

LII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 08:15 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.
 5. Informacja o działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym w mieście i gminie Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ul. Polnej (działka 2137/69).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ul. Polnej (działka 2137/70).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gm. Kolbuszowa położonej w Weryni.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolbuszowa oraz rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Leśnej w miejscowości Kolbuszowa.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 14. Interpelacje i wolne wnioski.

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa- część tekstowa
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa- rysunek
 3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa- rysunek
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 3300/131 i Kolbuszowej Górnej, oznaczonej nr ew. działki 4284/11 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nr ew. działki 4284/12 położonej w Kolbuszowej Górnej przeznaczonej do sprzedaż w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 3300/131 i Kolbuszowej Górnej, oznaczonej nr ew. działki 4284/11 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nr ew. działki 4284/12 położonej w Kolbuszowej Górnej przeznaczonej do sprzedaż w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/57 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/57 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
 Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zmian.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

RGKiB.6730.4.2018- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek warsztatu samochodowego"

RGKiB.6730.36.2018- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa bydynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6730.39.2018- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa trzech bydynków mieszkalnych jednorodzinnych"

LIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 29 marca 2018 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie(budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ( budowa kanalizacji sanitarnej ul. Obrońców Pokoju).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ( przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Wojska Polskiego).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (budowa  kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic Polna, Obrońców Pokoju).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ( przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/611/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kolbuszowa na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp,z o.o. na terenie działania MiG Kolbuszowa na lata 2018-2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbuszowa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2018 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nieruchomości na terenie miasta Kolbuszowa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Bukowcu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Narcyzowej, Astrowej, Tulipanowej.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 22. Interpelacje i wolne wnioski.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działek 48/82, 48/85, 2137/69, 2137/70 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nr ew. działki 816/23 położonej w Weryni przeznaczonej do sprzedaż w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z 2018 roku poz. 121 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działek 48/82, 48/85, 2137/69, 2137/70  przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz nr ew. działki 816/23 położonej w Weryni przeznaczonej do sprzedaż w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Nowa Wieś

Ogłoszenie w sprawie użyczenia terenu pod "ORGÓDKI GASTRONOMICZNE" - rynek Kolbuszowski na sezon letni 2018

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

RGKiB.6730.4.2018- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkownia budynku godpodarczego na budynek warsztatu samochodowego"

RGKiB.6730.39.2018- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych"

Przebudowa ul. 11 – go Listopada – zmiana organizacji ruchu. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że rozpoczęto realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 150503 R ul. 11 - go Listopada w Kolbuszowej” przez firmę Bruk Dar Dariusz Skawiński.

Oznakowanie drogowe zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zostało ustawione w piątek 13.04.2018 r. w godzinach popołudniowych.

Wprowadzono jednokierunkowy ruch od drogi krajowej nr 9 w stronę ul. Ks. Ruczki. Od strony ul. Ks. Ruczki obowiązuje zakaz wjazdu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

LIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2017 rok dla Gminy Kolbuszowa
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki ZGKiM Sp.zo.o. na zadanie pn.”Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia-Polesie Weryńskie ”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki pomostowej ZGKiM sp. zo.o. na zadanie pn.”Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami w miejscowości Werynia-Polesie Weryńskie”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Łąkowej w miejscowości Kolbuszowa Dolna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kolbuszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 14. Interpelacje i wolne wnioski.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej Dolnej, przy ulicy Tyszkiewiczów 14 oznaczonej nr 10 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej Dolnej, przy ulicy Tyszkiewiczów 14 oznaczonej nr 10 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Urząd Miejski w Kolbuszowej uprzejmie informuje, że 15 maja 2018 roku upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Urząd Miejski w Kolbuszowej uprzejmie przypomina, ze 15 maja br. (wtorek) upływa termin płatności II raty podatku od:

 • nieruchomości
 • rolnego
 • leśnego

Wpłat dokonywać można:

 • drogą elektroniczną na rachunek wskazany w decyzji podatkowej
 • w kasie urzędu, ul. Obrońców Pokoju 21
 • w kasie urzędu, ul. Piekarska 15

LV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 maja 2018 r. o godz. 13:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się LV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Kolbuszowej do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa”.
 6. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej za rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIX/607/17 RM w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/637/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/641/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/638/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2016 terenu mieszkaniowo- usługowego w rejonie ul. 3- go Maja w Kolbuszowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Bystrzycą /Ukraina/, a Kolbuszową /Polska/.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 17. Interpelacje i wolne wnioski.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY


zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Urząd Miejski w Kolbuszowej uprzejmie informuje, że 31 maja 2018 roku upływa termin płatności II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2018

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty II raty opłaty alkoholowej za 2018 r.

Opłatę należy uiścić w terminie do 31 maja 2018 r.

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia. W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 31 maja 2018 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 maja 2018 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia II raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro lub telefonicznie pod nr 17 2271 333, wew. 348.

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 6 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 6 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

RGKiB.6733.33.2018- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych oraz przebudowa budynku inwestorskiego w celu zmiany sposobu użytkowania na budynek gospodarczo-magazynowy

VIII zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa w miejscowości Kupno

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy J. Bytnara, oznaczonej nr ew. działki 2369/9 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz nr ew. działki 238 położonej w Kolbuszowej Górnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy J. Bytnara, oznaczonej nr ew. działki 2369/9 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz nr ew. działki 238 położonej w Kolbuszowej Górnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 48/34 i 48/136 oraz położonej w Bukowcu, oznaczonej nr ew. działki 94/2 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kolbuszowej

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych zmiany dokumentu:

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017–2022

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 20.06.2018 r. do dnia 27.06.2018 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@kolbuszowa.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
  b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
  c) bezpośrednio do pokoju nr 20 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbędzie się w dniu 25.06.2018 r. w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej o godz. 11.00
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, Obrońców Pokoju 21 w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Kolbuszowej.

 

Pliki do pobrania:

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

LVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się LVI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Przygotowanie jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 6. Podjęcie uchwały sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 terenu stacji elektroenergetycznej w miejscowości Widełka, w gminie Kolbuszowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do IX zmiany Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LV/665/18 Rady Miejskiej
  w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Rzeszowie model hydrauliczny).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Rzeszowie (GIS).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2019 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych
  z terenu Gminy Kolbuszowa".
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do wody i ścieków z budżetu gminy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kolbuszowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
  w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej na terenie Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Kolbuszowa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej
  w Kolbuszowej.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 21. Interpelacje i wolne wnioski.

Odcinkowe zamkniecie ulicy 11-go Listopada (29-30.06.2018) na czas wykonywania nawierzchni drogi z betonu asfaltowego

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w dniach 29-30.06.2018r. w godzinah 18:00-23:00 wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 150503R ul. 11-go Listopada w Kolbuszowej” tj. Firma „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński, wprowadzi zmianę oznakowania drogi ul. 11-go Listopada w  Kolbuszowej zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca odcinkowo zamknie ulicę 11-go Listopada na czas wykonywania nawierzchni drogi z betonu asfaltowego. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa
na lata 2017–2022

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017–2022, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 20.06.2018 r. do dnia 27.06.2018 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@kolbuszowa.pl wpisując w tytule Konsultacje społeczne – projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
  b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
  c) bezpośrednio do pokoju nr 20 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, podczas którego zostały omówione najważniejsze elementy dokumentu, a także zapewniona była możliwość złożenia uwag i opinii do dokumentu, które odbyło się w dniu 25.06.2018 r. w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, o godzinie 11. W spotkaniu wzięło udział 32 osoby.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017–2022”, dostępne były od 20.06.2018 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36–100 Kolbuszowa, w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu.
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kolbuszowa (kolbuszowa.pl).

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi, złożone zostały na formularzu konsultacyjnym, dlatego zostały rozpatrzone oraz wprowadzono odpowiednie zmiany w dokumencie. Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Burmistrz Kolbuszowej.

Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

Obwodnica Kolbuszowej i Weryni – utrudnienia w ruchu drogowym

Wykonawca robót informuje, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z budową obwodnicy Kolbuszowej i Weryni, od dnia 14.07.2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie:

 • ronda na ul. Tarnobrzeskiej i skrzyżowania z ul. Ppor. Sawy,
 • skrzyżowania projektowanej obwodnicy z drogą gminną (ul. Leśna) w Kolbuszowej Dolnej,
 • skrzyżowania projektowanej obwodnicy z drogą gminną (Werynia-Kolonia) w Weryni,
 • skrzyżowanie projektowanej obwodnicy z drogą wojewódzką 875 (Rejowiec).

Szczegółowa treść ogłoszenia Wykonawcy zamieszczona jest w załączniku.

UWAGA! Pilny Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej informuje odbiorców wody z wodociągu Widełka zaopatrującego miejscowości: Widełka, Kupno, Poręby Kupieńskie, Bukowiec, Domatków, Przedbórz, Huta Przedborska, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi:  Woda nie nadaje się do spożycia, mycia naczyń, owoców.

Informacja o zastępczych punktach poboru wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że  w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej o braku przydatności wody do spożycia z sieci wodociągowej wodociągu Widełka na terenie miejscowości: Widełka, Kupno, Poręby Kupieńskie, Bukowiec, Domatków, Przedbórz, Huta Przedborska, będzie prowadzona dystrybucja wody pitnej- butelkowanej w poniższych wskazanych miejscach:

1. Widełce:

      - Kościół

      - Sklep mała Widełka

      - Stacja paliw - JUBILATKA

2. Kupnie:

     - Kościół

     - Sklep przy drodze na Poręby Kupieńskie

3. Bukowcu:

     - Remiza strażacka

4. Domatkowie:

    - Dom ludowy

    - Przy kaplicy na Brzezówce

5. Przedborzu:

    - Kościół

    - Dom ludowy

6. Hucie Przedborskiej:

    - Remiza strażacka

7 Porębach Kupieńskich:

    - Remiza strażacka

Woda będzie dostarczana od dnia 06.07.2018 od godziny 17:00. W kolejnych dniach informacje o dystrybucji wody będzie przekazywana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolbuszowej.

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Widełka

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej z dnia 09.07.2018 na temat stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Widełka w miejscowościach: Widełka, Kupno, Poręby Kupieńskie, Bukowiec, Domatków, Przedbórz, Huta Przedborska.

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu rewitalizacyjnego

Gmina Kolbuszowa działając na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia” w ramach naboru nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18 – konkurs ogólny z Działania 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Szczegółowe informacje na temat wymagań i kryteriów jakie powinni spełniać oferenci, a także dokumentów jakie należy dołączyć do oferty znajdują się w Regulaminie konkursu.

Nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych odbywać się będzie w terminie od 20.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu rewitalizacyjnego” bezpośrednio lub drogą pocztową/kurierem na adres: Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: rpf@kolbusowa.pl

Do pobrania:

Zawiadomienie Starosty Kolbuszowskiego w sprawie wydania decyzji Nr D/IV/1/18 (znak sprawy: AB.6747.4.2.2018) o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej p.n.: "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna-Wojków Dolny od km. 0+ 000 do km 1+800,00"

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Informacja w sprawie nawłanicy z dnia 31.07.2018

Z powodu nawałnicy, która wystąpiła w dniu 30-31.07.2018  w godzinach nocnych na terenie Gminy Kolbuszowa informujemy, że powstałe szkody takie jak: zalania, podtopienia, połamane drzewa, uszkodzone przepusty itp. należy zgłaszać do Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej.

LVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 9 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 66, odbędzie się LVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28.12.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2022.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 10. Interpelacje i wolne wnioski.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej oznaczonych nr ew. działki: 48/66 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, 16 przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, położonej w Widełce oznaczonej nr ew. działki 3300/18 przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z 2018 roku poz. 121 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej oznaczonych nr ew. działki:

 • 48/66 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
 • 16 przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej
 • położonej w Widełce oznaczonej nr ew. działki 3300/18 przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Przebudowa ul. Krakowskiej- utrudnienia w ruchu drogowym

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w dniu 09.08.2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie rozpocznie prace w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104002R ul. Krakowskiej w km 1+283-1+783 w Kolbuszowej”. Za utrudnienia w czasie prowadzenia robót przepraszamy .

Burmistrz Kolbuszowej

Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018 r. dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018 r. dostępne są na stronie BIP-u Urzędu Miejskiego w zakładce WYBORY > Wybory samorządowe 2018

Rozbudowa ul. Piaskowej- utrudnienia w ruchu drogowym

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w dniu 20.08.2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie planuje rozpoczęcie robót w ramach zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 104011 R ul. Piaskowa w Kolbuszowej od km 0+200 do km 0+420".

Za utrudnienia w czasie prowadzenia robót przepraszamy.

Burmistrz Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej na terenie SSE EURO – PARK MIELEC Podstrefa Kolbuszowa, oznaczonej nr ew. działki 1549/77 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej na terenie SSE EURO – PARK MIELEC Podstrefa Kolbuszowa, oznaczonej nr ew. działki 1549/77 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba 

LVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 31 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sporty w Kolbuszowej odbędzie się LVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 w placówkach prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Niwiska a Gmina Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnoprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2018.
 9. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/316/2001 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/423/2016 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Powiatem Kolbuszowskim i Parafią rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w celu wspólnej realizacji zadania pn. „ Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gmina Kolbuszowa a Gminą i Miastem Nisko w celu wspólnej realizacji zadania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Kolbuszowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania w Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 20128 roku.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 17. Interpelacje i wolne wnioski.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Nowa Wieś

RGKiB.6733.78.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów FPHU "DREWKOL" na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- etap II

RGKiB.6733.79.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów FPHU "DREWKOL" na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- etap I

Zamknięcie parkingu przy Urzędzie Miejskim

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w dniu 11 września 2018r. rozpoczną się roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”

Parking przy urzędzie zostanie wyłączony z użytkowania przez okres 30 dni.

Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Obwodnica Kolbuszowej i Weryni – utrudnienia na ul. Ppor. Sawy

Wykonawca inwestycji informuje, że na czas robót związanych z budową obwodnicy Kolbuszowej i Weryni od dnia 17.09.2018 r. wprowadza zmianę organizacji ruchu w rejonie ronda na ul. Tarnobrzeskiej i skrzyżowania z ul. Ppor. Sawy.

Szczegółowa treść ogłoszenia Wykonawcy oraz plan sytuacyjny oznakowania zamieszczone są w załączniku.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

LIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 27 września 2018 r. o godz. 08:15 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sporty w Kolbuszowej odbędzie się LIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności MGOPS w Kolbuszowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Jesionowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Rządzkiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie udziału ¼ część w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych  w Kolbuszowej Górnej wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zajętych pod drogi gminne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta I Gminy Kolbuszowa.
 13. Założenia do budżetu gminy Kolbuszowa na rok 2019( wnioski Komisji stałych).
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 15. Interpelacje i wolne wnioski.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

LX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 19 października 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej oraz pracownikach samorządowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok w mieście i gminie Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 w mieście i gminie Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Dworca kolejowego w Kolbuszowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kupnie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce na rzecz wieczystego użytkownika.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Janka Bytnara.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy w miejscowości Kolbuszowa Dolna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na Burmistrza Kolbuszowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kolbuszowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 24. Interpelacje i wolne wnioski.

Uroczysta część sesji godzina 12.00

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 48/40, 48/41, 48/42 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 48/40, 48/41, 48/42 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

                                                                                                            Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                 Jan Zuba

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce drogowej (łącznik ul. Obrońców Pokoju – ul. Szopena)

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w dniu 07.11.2018 r. Firma Bruk- DAR Dariusz Skawiński Breń Osuchowski 91 planuje rozpoczęcie robót na działce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej (droga wewnętrzna obok boiska szkolnego przy szkole nr 2 – łącznik ul. Obrońców Pokoju – ul. Szopena). Droga na czas prowadzenia robót będzie wyłączona z ruchu.

Za utrudnienia w czasie prowadzenia robót przepraszamy.

Burmistrz Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonej nr ew. działki 48/71 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z 2018 roku poz. 121 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonej nr ew. działki 48/71 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 1477/3 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 1477/3 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Postanowienie nr 423/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej w celu złożenia ślubowania przez radnych jak i burmistrza wybranych w głosowaniu w dniu w dniu 21 października 2018 r.

RGKiB.6733.74.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY-KOB3302_D wraz z wewnętrzną linią zasilającą"

RGKiB.6733.74.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY-KOB3302_D wraz z wewnętrzną linią zasilającą" (udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie)

RGKiB.6733.58.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Eksperymentalna szklarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

RGKiB.6733.58.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Eksperymentalna szklarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie)

II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się II sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad 
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/639/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia  29 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LVI/680/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LVI/683/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LVI/684/18 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2018.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/609/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2018.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2018.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XLVII/572/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu „Senior+”.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Topolowej.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji powierzchniowej położonego w miejscowości Kupno.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna w Nowej Wsi.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Uchwały Nr XXV/342/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kolbuszowej.
  22. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Rządzkiego, oznaczonej nr ew. działki 1928/19 oraz położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Jesionowej, oznaczonych nr ew. działek 2137/46 i 2137/54 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Rządzkiego, oznaczonej nr ew. działki 1928/19 oraz położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Jesionowej, oznaczonych nr ew. działek 2137/46 i 2137/54  przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Rzeszowskiej, oznaczonej nr ew. działki 1496/2 i 2323/2, położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działki 1125/107 oraz położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 699/7 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Rzeszowskiej, oznaczonej nr ew. działki 1496/2 i 2323/2, położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działki 1125/107 oraz położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 699/7 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonych nr ew. działki 48/20 i 48/60 oraz położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczonej nr ew. działki 294/12 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonych nr ew. działki 48/20 i 48/60 oraz położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczonej nr ew. działki 294/12 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 09:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2019-2023.
 9. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Kolbuszowa-Sokołów Młp. Wyznaczono objazdy

W związku z naprawą przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Kolbuszowa-Sokołów w m. Kolbuszowa, której inwestorem jest PKP PLK S.A., w terminie od 5 do 8 grudnia 2018 r. przejazd kolejowy będzie nieprzejezdny i wdrożona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas robót.

Załączniki:

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2018r., poz. 2204) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Uwaga! Przedłużenie zamknięcia przejazdu kolejowego w Kolbuszowej

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. w związku z warunkami atmosferycznymi nie pozwalającymi na odpowiednio szybkie zakończenie prac związanych z betonowaniem nawierzchni przejazdu kolejowego w m. Kolbuszowa imformuje, że prace zakończone zostaną w dniu 11 grudnia 2018r. godz. 7:00.

Więcej informacji w załączonym piśmie.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 6/10 oznaczonej nr 12 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 6/10 oznaczonej nr 12 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 24 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz.2204) wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 24 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 09:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/191/15 RM w Kolbuszowej z dnia 30.10.2015r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa, zmienionej uchwałą Nr XXV/342/16 RM w Kolbuszowej z dnia 30.06.2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia i drożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do wody i ścieków z budżetu Gminy.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 18. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2019.
 19. Sprawy różne.

Uroczysta część sesji planowana jest na godz. 11:30

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/60 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/60 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 81/5 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta i Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 81/5 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba  

Plan dodatkowych polowań zbiorowych

Zarząd Koła Łowieckiego "Borek" w Kolbuszowej informuje o dodatkowych polowaniach zbiorowych

Ogłoszenie o opłatach za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (łącznie z piwem) o obowiązku wniesienia „opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019". Roczna opłata wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę wnosi się w trzech równych ratach w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (2018) winien złożyć do dnia 31 stycznia 2019 r., oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu (brutto) za rok 2018  oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, celem  naliczenia wielkości opłaty alkoholowej na 2019 r.

Jeżeli sprzedaż przekroczyła :

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata wynosi l,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu, opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Niedokonanie opłaty oraz niezłożenie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018 powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku niezłożenia oświadczenia do 31 stycznia 2019 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2019 r., nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % podstawowej opłaty rocznej.

W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 31 stycznia 2019 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2019 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, względnie niezapłacenia opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro, względnie telefonicznie pod nr 17 2271 333, w. 348.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sporu w Kolbuszowej odbędzie się V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Tarnobrzeg w roku 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019 (dot. miejscowości Bukowiec).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019 (dot. miejscowości Przedbórz).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia nauczycieli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Kolbuszowa.
 13. Podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/584/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Weryni (działka nr 1134/40).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Weryni (działka Nr 1134/41).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Weryni (działka nr 1134/43).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej (działka nr 1042/15).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności MiG Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej (działka nr 1042/16).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kolbuszowa w prawo własności tych gruntów.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki wsi Zarębki na Burmistrza Kolbuszowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Kolbuszowej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Kolbuszowej.
 23. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21
ZOSTAŁ WYWIESZONY


zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, iż decyzją Rady Miejskiej w Kolbuszowej uchwały określające wysokość stawek podatkowych, jakie będą obowiązywały w mieście i gminie Kolbuszowa w 2019 roku pozostały na poziomie lat 2014-2018. Podyktowane jest to sytuacją ekonomiczną mieszkańców naszej Gminy, zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

Nie uległy zmianie formularze podatkowe na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz informacje w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, obowiązujące w naszej Gminie.

Z dniem 01.01.2019r zmieniły się jednak ustawowe druki na podatek od środków transportowych. Są one dostępne m.in. na stronie Kolbuszowej, w zakładce BIP- Finanse i Mienie- podatki i opłaty.

W roku 2019 zmieniły się również druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które są dostępne m.in. na stronie Kolbuszowej, w zakładce BIP- Finanse i Mienie- podatki i opłaty.

Informujemy, iż z uwagi na zwiększające się co roku zaległości podatkowe w podatkach lokalnych, dotyczące nieruchomości należących do osób zmarłych, Gmina Kolbuszowa będzie starała się ustalić spadkobierców tych osób i zobligować ich do przeprowadzenia postępowań spadkowych. Docelowo postępowania te będą inicjowane przez Gminę na koszt potencjalnych spadkobierców. Jednocześnie prosi się spadkobierców, aby również z własnej inicjatywy występowali do odpowiednich organów z wnioskami o regulację stanu prawnego tych nieruchomości. Zwlekanie w kwestii tych regulacji prowadzi do zwiększenia zaległości podatkowych oraz niepotrzebnych komplikacji. 

Komunikat: zamknięcie przedszkola nr 3

Informujemy, że w związku z wysoką absencją podopiecznych do 11 lutego br. zamknięte zostało Publiczne Przedszkole nr 3 w Kolbuszowej. Profilaktycznie w placówce zostanie przeprowadzona dezynfekcja.

Poniżej:

Informacje Dyrekcji Przedszkola

Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolbuszowej nt. Zapobiegania grypie w szkołach i placówkach oświatowych.

http://www.pssekolbuszowa.nowybip.pl/aktualnosci-i-ogloszenia/zapobieganie-grypie-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Strefa Płatnego Parkowania w Kolbuszowej – spotkanie z mieszkańcami

Burmistrz Kolbuszowej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne w sprawie planowanego wprowadzenia płatnej strefy parkowania obejmującej parkingi przy ul. Plac Wolności w Kolbuszowej.

Zamierzeniem konsultacji jest poznanie Państwa opinii oraz sugestii na temat wprowadzenia i funkcjonowania płatnej strefy parkowania. Spotkanie odbędzie się w dniu 18.02.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15 00 w siedzibie Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, ul. Wolska 2.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa w udziale 46/54 przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa  w udziale 46/54 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kolbuszowa Górna – utrudnienia na drodze krajowej i drodze gminnej za rzeką

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski” od dnia 20.02.2019 r. Wykonawca robót drogowych wprowadza zmianę organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Utrudnienia w ruchu drogowym mogą wystąpić:

 • na drodze krajowej nr 9 w obszarze budowanego ronda,
 • na skrzyżowania DK 9 z drogą gminną za rzeką (na granicy miejscowości Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna).

Informujemy, że na czas robót drogowych most na rzece Górnianka zostanie zamknięty, w związku z powyższym droga gminna za rzeką od dnia 20.02.2019 r (zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu) stanie się drogą dwukierunkową, wjazd i wyjazd odbywał się będzie na skrzyżowaniu z DK 9 (na granicy miejscowości Kolbuszowa i Kolbuszowa Górna).

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

VI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się VI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.
 6. Informacja o działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Widełka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Widełka do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/675/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 w sprawie przystąpienia do IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Obrońców Pokoju.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Dolnej przy ulicy Leśnej w drodze przetargu.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „Skwer Regionalistów” terenowi położonemu w Kolbuszowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bukowiec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Domatków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Huta Przedborska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kłapówka
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kolbuszowa Dolna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kolbuszowa Górna.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kupno.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Nowa Wieś.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Poręby Kupieńskie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przedbórz.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Świerczów.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Widełka.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Werynia.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zarębki.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 1 Miasta Kolbuszowa.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 2 Miasta Kolbuszowa.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 3 Miasta Kolbuszowa.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na Burmistrza Kolbuszowej za bezzasadną.
 33. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod ogródki gastronomiczne /piwne/ na płycie Rynku w Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod ogródki gastronomiczne /piwne/ na płycie Rynku w Kolbuszowej.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczonej nr ew. działki 2137/70 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczonej nr ew. działki 2137/70 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Górnej, oznaczonych nr ew. działki 1042/15 i 1042/16 oraz położonych w Weryni, oznaczonych nr ew. działki 1134/41, 1134/40, 1134/43 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Górnej, oznaczonych nr ew. działki 1042/15 i 1042/16 oraz położonych w Weryni, oznaczonych nr ew. działki 1134/41, 1134/40, 1134/43 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

Informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 dostępne są na stronie BIP-u Urzędu Miejskiego w zakładce WYBORY > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm. ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 2137/16 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej Dolnej, oznaczonej nr ew. działki 529/52 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 2137/16 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej Dolnej, oznaczonej nr ew. działki 529/52 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Kolbuszowa Dolna – zamknięcie ul. Ppor. Sawy i ul. Leśnej

Wykonawca inwestycji drogowej „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk” informuje, że od dnia 25.03.2019 r. zamknięte dla ruchu zostaną drogi gminne ul. Ppor. Sawy i ul. Leśna w Kolbuszowej Dolnej.

Ulica Podporucznika Sawy zostanie zamknięta w miejscu istniejącego ronda na drodze krajowej nr 9 Radom – Rzeszów Płn. Dla mieszkańców o numerach domów 1 – 106 wjazd i wyjazd będzie odbywał się od strony ul. Tyszkiewiczów, natomiast dla mieszkańców domów o numerach 110, 112, 114, 114a wjazd i wyjazd bezpośrednio na drogę krajową nr 9 zjazdem na końcu ulicy – w tym miejscu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Ulica Leśna zostanie zamknięta w miejscu budowanego ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Kolbuszowej i Weryni (nowy przebieg drogi wojewódzkiej 875) z drogą gminną (ul. Leśna). Mieszkańców ulicy Leśnej oraz mieszkańców miejscowości Zarębki prosimy o korzystanie z objazdów drogą powiatową Kolbuszowa Dolna – Mechowiec oraz drogą wojewódzką 875 Mielec – Leżajsk.

Planowany czas obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu do 30.09.2019 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

VII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 marca 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się VII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Współpraca gminy w realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki z Fundacją na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej z klubami sportowymi, klubami turystycznymi działającymi na terenie gminy Kolbuszowa.
 6. Informacja z funkcjonowania krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej na lata 2018-2023".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kolbuszowa od dnia 1 września 2019 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/334/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2019 r.”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Wojska Polskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej
  w Kolbuszowej przy ul. J. Piłsudskiego na rzecz wieczystego użytkownika.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Świerczowie wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zajętych pod drogi gminne.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w bloku komunalnym w Kolbuszowej przy ul. Kolejowej 12.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2019 rok.
 22. Sprawy różne.

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Zamknięcie ulic Nadziei, Dembowskiego i Goslara!

Informujemy o czasowym zamknięciu ulic Nadziei, Dembowskiego i Goslara od wtorku 23 kwietnia godz. 7:30 do czwartku 25 kwietnia godz. 22:00.

Powodem wyłączenia ulic z ruchu będzie rozpoczęcie robót odtworzeniowych nawierzchni asfaltowej. Wjazd na w/w ulice nie będzie możliwy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przedmiotowe prace zostaną przesunięte na inny termin.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa

VIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się VIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Funkcjonowanie jednostek pracujących na rzecz rolników w zakresie dopłat: ARiMR, ODR oraz zaopatrzenia rentowego i emerytalnego –KRUS.
 6. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Kolbuszowej za rok 2018.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2018 rok dla Gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/88/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/87/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019 – 2029.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa- montaż ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026".
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej ustanowienia ulicy Janka Bytnara w Kolbuszowej strefą wolną od dymu tytoniowego za zasługującą na uwzględnienie.
 18. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działek 2248/2, 2249/2 i położonej w Kolbuszowej Górnej, oznaczonej nr ew. działki 4285/34 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 749/7 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działek 2248/2, 2249/2 i położonej w Kolbuszowej Górnej, oznaczonej nr ew. działki 4285/34 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 749/7 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Z up. Burmistrza
Marek Gil
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Piłsudskiego, oznaczonej nr ew. działki 1188/4 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Piłsudskiego, oznaczonej nr ew. działki 1188/4 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika.

 

Z up. Burmistrza
Marek Gil
Zastępca Burmistrza

Zamknięcie ulic Dunajeckiego i Słowackiego!

Informujemy o czasowym zamknięciu ulic Dunajeckiego i Słowackiego od piątku 10 maja godz. 7:00 do soboty 11 maja godz. 20:00.

Powodem wyłączenia ulic z ruchu będzie rozpoczęcie robót odtworzeniowych nawierzchni asfaltowej. Wjazd na w/w ulice nie będzie możliwy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przedmiotowe prace zostaną przesunięte na inny termin.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

IX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 31 maja 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się IX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności PUP w Kolbuszowej za 2018 rok.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kolbuszowa.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kolbuszowej wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  samorządu Powiatu Kolbuszowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych od nieruchomości , rolnego i leśnego na terenie MiG Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Kolbuszowa do realizacji Programu „Mieszkanie Plus”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ulicy Plac Wolności w Kolbuszowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Kolbuszowa Strefy Płatnego Parkowania  oraz  opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (dot. działki nr 3300/133).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (dot. działek nr 3005/10, 3001/5).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej ulicy W. Witosa.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie i Narcyzowej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Kolbuszowej na 2019 rok.
 25. Rozpatrzenie petycji w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu utworzenia wsi Brzezówka.
 26. Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi Werynia  Osiedle Podlesie w sprawie oświetlenia drogi w okolicy domów.
 27. Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi Werynia Osiedle Podlesie dotyczącej kompleksowego remontu drogi na odcinku 900 metrów.
 28. Sprawy różne.

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty II raty opłaty alkoholowej za 2019 r.

Opłatę należy uiścić w terminie do 31 maja  2019 r.

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 31 maja 2019 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 maja 2019 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia II raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro lub telefonicznie pod nr 17  2271 333,  wew. 348.

Burmistrz Kolbuszowej Zarządzeniem Nr 294/19 wprowadza stan pogotowia powodziowego od godz. 21:00 dnia 21.05.2019 r. na terenie Gminy Kolbuszowa do odwołania

Burmistrz Kolbuszowej Zarządzeniem Nr 294/19 wprowadza stan pogotowia powodziowego od godz. 21:00 dnia 21.05.2019 r. na terenie Gminy Kolbuszowa do odwołania.

Zarządzenie Burmistrza Kolbuszowej wprowadzające w dniu 22 maja 2019 r. o godzinie 03:00 alarm przeciwpowodziowy na terenie Gminy Kolbuszowa

Zarządzenie Burmistrza Kolbuszowej wprowadzające w dniu 22 maja 2019 r. o godzinie 03:00 alarm przeciwpowodziowy na terenie Gminy Kolbuszowa

Burmistrz Kolbuszowej Zarządzeniem Nr 304/19 odwołuje w dniu 25 maja 2019 r. od godz. 14:30 alarm przeciwpowodziowy na terenie Gminy Kolbuszowa

Burmistrz Kolbuszowej Zarządzeniem Nr 304/19 odwołuje w dniu 25 maja 2019 r. od godz. 14:30 alarm przeciwpowodziowy na terenie Gminy Kolbuszowa.

Droga Zarębki - Werynia nieprzejezdna

Z uwagi na uszkodzenie jezdni w miejscu prowadzonych prac przy budowie ronda obwodnicy, odcinek drogi Zarębki - Werynia w tym miejscu jest nieprzejezdny.

 

Burmistrz Kolbuszowej Zarządzeniem Nr 315/19 odwołuje w dniu 30 maja 2019 r. od godz. 07:30 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Kolbuszowa

Burmistrz Kolbuszowej Zarządzeniem Nr 315/19 odwołuje w dniu 30 maja 2019 r. od godz. 07:30 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Kolbuszowa.

Rozpoczęcie robót drogowych na ul. Piaskowej- utrudnienia w ruchu

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w dniu 31.05.2019 r. planowane jest rozpoczęcie robót drogowych na ul. Piaskowej w Kolbuszowej. Zakres robót obejmuje odcinek drogi od km 0+485 do km 0+785 (tj. 300 m od istniejącej nawierzchni asfaltowej).

Jednocześnie informujemy, że droga w miejscu uszkodzonego przepustu drogowego pozostaje na chwilę obecną nieprzejezdna. Zgodnie z dokumentacją projektową, w trakcie realizacji robót drogowych zostanie wykonany nowy przepust.

Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, podczas budowy drogi ruch będzie odbywał się wahadłowo, ale część robót (m.in. wykonanie podbudowy i nawierzchni) będzie prowadzona na całej szerokości jezdni. W tych okresach prosimy o korzystanie z objazdów ul. Krakowską.

Planowany czas obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu do 31.07.2019 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

  

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rozpoczęcie robót drogowych na ul. Nad Nilem w Kolbuszowej Dolnej

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 06.06.2019 r.)  rozpoczęły się roboty drogowe na ul. Nad Nilem w Kolbuszowej Dolnej.

Z uwagi na fakt, że ul. Nad Nilem jest „drogą ślepą” oraz ze względu na prowadzenie robót drogowych na całej szerokości jezdni prosimy mieszkańców (nr domów 14, 16, 18, 22, 24) oraz pracowników biblioteki o pozostawienie samochodów na parkingu obok OSP lub obok stadionu piłkarskiego.

Planowany czas obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu do 31.07.2019 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zamknięcie ulic Słowackiego i Kazimierza Wielkiego

Informujemy o czasowym zamknięciu ulic Słowackiego i Kazimierza Wielkiego od poniedziałku 10 czerwca godz. 8:00 do czwartku 13 czerwca godz. 20:00.

Powodem wyłączenia ulic z ruchu będzie rozpoczęcie robót odtworzeniowych nawierzchni asfaltowej. Wjazd na w/w ulice nie będzie możliwy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, przedmiotowe prace zostaną przesunięte na inny termin.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Zmiana organizacji ruchu na DK 9 w m. Kolbuszowa Górna

Urząd Miejski informuje, że w związku z wykonywaniem robót na zadaniu: "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski” i planowaną budową ronda w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kolbuszowa Górna, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu wprowadziło kolejne etapy tymczasowej organizacji ruchu na DK9.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót będzie zgodna z zatwierdzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie projektem tymczasowej organizacji ruchu:

 • Termin wprowadzenia etapu 1B i A: 10.06.2019r.
 • Termin wprowadzenia etapu 2A: 24.06.2019r.

Ruch w etapie 1B i 1A będzie odbywał się wahadłowo. Natomiast w etapie 2A zachowany zostanie ruch dwukierunkowy.

Droga gminna tj. przejazd przez Potok Górnianka nadal zostaje zamknięta w związku z tym wyznaczony wcześniej objazd pozostaje aktualny.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm. ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

Uwaga! Przedłużenie zamknięcia ulic Słowackiego, Kazimierza Wielkiego oraz początkowego odcinka ulicy Partyzantów

Informujemy o przedłużeniu czasowego zamknięcia ulic Słowackiego, Kazimierza Wielkiego oraz początkowego odcinka ulicy Partyzantów (od ul. Szarych Szeregów  do ul. Żeromskiego) do poniedziałku 17 czerwca do godz. 20:00.

Przedłużenie zamknięcia ulic spowodowane jest przyczyną, której nie dało się wcześniej przewidzieć, niezależną od Zamawiającego  i Wykonawcy.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Zamknięcie odcinka ul. Wiejskiej w Kolbuszowej Dolnej

Z uwagi na poważne uszkodzenia nawierzchni na przepuście okularowym, ul. Wiejska w Kolbuszowej Dolnej w pobliżu przedszkola zaszła konieczność zamknięcia tego odcinka drogi. Dojazd dla części użytkowników drogi jest od ulicy Mieleckiej oraz od ul. Wiejskiej (przed rondem na drodze krajowej nr 9).

Za utrudnienie przepraszamy.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

X sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się X sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Przygotowanie jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych o nr ew. gr. 29 i 725 położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia ich przebiegu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłat diet dla radnych  za udział w pracach organów Gminy Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kolbuszowa przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników kadencji 2020-2023.
 16. Sprawy różne.

Zmiana organizacji ruchu na DK 9 w m. Kolbuszowa Górna- etap 2A

Urząd Miejski informuje, że w związku z wykonywaniem robót na zadaniu: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski” i planowaną budową ronda w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kolbuszowa Górna, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu wprowadza w dniu 24.06.2019r. etap 2A tymczasowej organizacji ruchu na DK9, tj. ruch dwukierunkowy, jezdnia drogi krajowej zawężona zostanie do szer. 6,5m.

Droga gminna tj. przejazd przez Potok Górnianka nadal zostaje zamknięta w związku z tym wyznaczony wcześniej objazd pozostaje aktualny.

Kolbuszowa Dolna – zamknięcie ul. Leśnej

Generalny Wykonawca Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że w związku z budową obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk” w dniu 26.06.2019r. wprowadza zmianę organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu- dotyczącej zamknięcia ul. Leśnej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 48/148, 993/12 oraz położonych w Widełce, oznaczonych nr ew. działki 3300/133, 3305/10, 3001/5 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

 

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 48/148, 993/12 oraz położonych w Widełce, oznaczonych nr ew. działki 3300/133, 3305/10, 3001/5 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Targowej 8 oznaczonej nr 14 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

 

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Targowej 8 oznaczonej nr 14 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie i Narcyzowej, oznaczonej nr ew. działki 48/157 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

 

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie i Narcyzowej, oznaczonej nr ew. działki 48/157 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

Z up. Burmistrza
Marek Gil
Zastępca Burmistrza                 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej

XI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 9 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2020 rok na projekt inwestycyjny pn:” Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Tarnobrzega w roku 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa oraz na terenie Gminy Niwiska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Gminą Niwiska w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
9. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierzawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Zmiana organizacji ruchu na drodze DW 987- relacji Kolbuszowa- Sędziszów Małopolski

Wykonawca inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa- Sędziszów Małopolski" informuje, że związku z realizacją budowy ronda na drodze wojewódzkiej nr 987 w km 2+555 relacji Kolbuszowa- Sędziszów Małopolski, zostanie wprowadzony od 12.08 br. ruch wahadłowy.

Za utrudnienia przepraszamy.

XII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w placówkach prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 6. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Kolbuszowej Dolnej.
 9. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kolbuszowa za I półrocze 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na rzecz Skarbu Państwa-Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej
  w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej i Tulipanowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Przedborzu wchodzącej w skład zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa zajętej pod drogę gminną.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydacie na ławnika.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
 17. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zamknięcie parkingu przy Krytej Pływalni "Fregata"- Gminne Ćwiczenia Obronne

W związku z odbywającymi się Gminnymi Ćwiczeniami Obronnymi w dniu 10.09.2019 r. w godzinach od 6:30 do 15:30 parking przy Krytej Pływalni "Fregata" bedzie nieczynny z powodu odbywających się tam ćwiczeń praktycznych. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej
INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY


zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm. ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej i Tulipanowej, oznaczonych nr ew. działek 48/158, 48/160, 48/161, 2437/1, 2437/2, 2437/3 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej i Tulipanowej, oznaczonych nr ew. działek  48/158, 48/160, 48/161, 2437/1, 2437/2, 2437/3 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

XIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 26 września 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Założenia do budżetu Gminy Kolbuszowa na 2020 rok (wnioski Komisji stałych).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2020 rok na projekt inwestycyjny pn. „Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046R Kolbuszowa Górna- Wojków Dolny, budowa drogi gminnej ulicy Brzozowej w Kolbuszowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa drogi gminnej nr 104011R ul. Piaskowej w Kolbuszowej”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/334/09 Rady Miejskiej
  w Kolbuszowej z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położonych
  w Kolbuszowej Dolnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa w Widełce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kolbuszowa przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej wyasfaltowania ulicy
  Witolda Pileckiego w Kolbuszowej za zasługującą na uwzględnienie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Joannie Zioło tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 18. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 1134/38, 1134/39 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Weryni, oznaczonej nr ew. działki 1134/38, 1134/39 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 października 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej oraz pracowników samorządowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych oraz boisk sportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolbuszowej”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa altany na placu rekreacyjnym
  w Sołectwie Świerczów”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie Kolbuszowa- montaż ekologicznych kotłów ogrzewania”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 w mieście i gminie Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. w mieście i gminie Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/183/11 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kolbuszowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/283/05 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/404/09 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 września 2009 r. dotyczącej I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodku zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągu kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w Gminie Kolbuszowa Województwo Podkarpackie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/118/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31.05.2019r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych (parkingów) dla pojazdów samochodowych przy ulicy Plac Wolności w Kolbuszowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/119/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 05.2019r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Kolbuszowa Strefy Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie  pojazdów na drogach publicznych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej przy ulicy Stanisława Krzaklewskiego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Macieja Rataja.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie udziału w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w Widełce wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zajętych pod drogę gminną.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023.
 27. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, oznaczonej nr ew. działki 48/162 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, oznaczonej nr ew. działki 48/162 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Dolnej, oznaczonych nr ew. działki 1147/31, 1147/32 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 3300/136 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej Dolnej, oznaczonych nr ew. działki 1147/31, 1147/32 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 3300/136 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

                                                                                                 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm. ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Czasowe zamknięcie wjazdu na parking przy ul. Plac Wolności w Kolbuszowej- Prace techniczne

Z powodu prac technicznych w dniu 21 listopada od godz. 7:30 do 09:30 wjazd na parking przy ul. Plac Wolności w Kolbuszowej (od strony postoju taksówek) zostanie zamknięty. Za utrudnienia przepraszamy.

XV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Kolbuszowa diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/731/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 październik 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położnych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Żytniej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności, przesyłu na nieruchomości w Kolbuszowej stanowiących własność Gminy Kolbuszowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji w interesie publicznym dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów za niezasługującą na uwzględnienie.
 19. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 48/59 i położonej w Kolbuszowej Górnej, oznaczonej nr ew. działki 953/3 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 21/3, 2305/4 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 48/59 i położonej w Kolbuszowej Górnej, oznaczonej nr ew. działki 953/3 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działki 21/3, 2305/4 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Zamknięcie części pasa drogowego z miejscami postojowymi- lewa strona ul. Witosa

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w dniu 25.11.2019r. wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Witosa w Kolbuszowej – budowa kanalizacji deszczowej” tj. Firma Usługowo-Sprzętowa Józef Magda siedzibą pod adresem: Trzęsówka 126a, 36-106 Trzęsówka rozpocznie roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul. Witosa w Kolbuszowej.

Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność wyłączenia z użytkowania części pasa drogowego z miejscami postojowymi - lewa strona ul. Witosa. Planowany termin realizacji zadania do 10.12.2019. Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Storczykowej, oznaczonej nr ew. działki 48/126 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Storczykowej, oznaczonej nr ew. działki 48/126 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 7. Podjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenie miasta i gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/344/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/345/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolbuszowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu świadczenia usług.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo - usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Kolbuszowa na lata 2019-2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców Gminy Kolbuszowa w sprawie nadania nazwy ronda na drodze krajowej nr  9 w miejscowości Kolbuszowa Górna.
 17. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Kolbuszowej na Burmistrza Kolbuszowej.
 18. Sprawy różne.

XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:30 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kolbuszowej za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LVI/683/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018r., zmienionej Uchwałą Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2019-2029.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowalne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Widełce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych publicznych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców gminy Kolbuszowa dotyczącej budowy zatok postojowych oraz parkingu w rejonie ulicy Kolejowej w Kolbuszowej za zasługującą na uwzględnienie.
 16. Sprawy różne.

Część uroczysta sesji rozpocznie się o godzinie 13:30

OSTRZEŻENIE POGODOWE

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 15:00 dnia 23.12.2019 do godz. 15:00 dnia 24.12.2019

Przebieg: W ciągu dnia, nocy oraz kolejnego dnia, w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie, szczególnie w zlewniach zlokalizowanych na granicy województw: małopolskiego i podkarpackiego, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, stany wody mogą przekroczyć stan ostrzegawczy. Punktowo, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Źródło: IMGW-PIB 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

XVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Tarnobrzega w roku 2020.
 9. Informacja o wniesieniu udziałów do spółki - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa na 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej przy ul. Brzozowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Jana Kochanowskiego w miejscowości Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2020 rok.
 15. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej rejonie ulicy Św. Brata Alberta, oznaczonych nr ew. działek l00/2l,lOO/22, 100/23, 100/24, 100/26 przezrtaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Św. Brata Alberta, oznaczonych nr ew. działek l00/2l,lOO/22, 100/23, 100/24, 100/26 przezrtaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej, oznaczonej nr ew. działki 1549/109, 1549/113, 1549/116, 1549/111, 1549/115, 1549/92, 1549/112, 1549/114 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej, oznaczonej nr ew. działki 1549/109, 1549/113, 1549/116, 1549/111, 1549/115, 1549/92, 1549/112, 1549/114 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informauje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informauje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

KOMUNIKAT!- Zamknięcie parkingów w obrębie rynku

Przypominamy, że w związku z niedzielną uroczystością przysięgi żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej parkingi w obrębie kolbuszowskiego rynku, tj. Plac Wolności zostaną zamknięte od godz. 21.00 w sobotę (25 stycznia) do godz. 13.30 w niedzielę (26 stycznia). W tym samym czasie z ruchu zostanie wyłączony parking przy ul. Wojska Polskiego wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Technicznych.

Uprzejmie prosimy o niepozostawianie samochodów na parkingach w określonym wyżej przedziale czasowym. Jako zastępcze miejsce parkingowe wskazujemy plac targowy przy ul. Zielonej, parking przy cmentarzu na ul. Narutowicza oraz parking przy Krytej Pływalni Fregata na ul. Popiełuszki.

Za utrudnienia przepraszamy.

Program wydarzenia:

 • 10:30- Msza Święta w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych
 • 12:00- uroczysta przysięga żołnierzy Obrony Terytorialnej na kolbuszowskim rynku
Zamknięcie parkingów w obrębie rynku Zamknięcie parkingu na ul. Wojska Polskiego wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Technicznych

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Storczykowej, oznaczona nr ew. działki 48/126 o pow. 0.0591 ha

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

OSTRZEŻENIE POGODOWE

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA INFORMUJE:

Woj. podkarpackie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze

DODATKOWE INFORMACJE:

Województwo podkarpackie wszystkie powiaty.
Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h z zachodu. Przjeściowo do godziny 13 mogą wystąpić krótkotrwałe porywy do 100km/h związane z frontem atmosferycznym.

Zmiana organizacji ruchu Kolbuszowa Górna- Wojków Dolny

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że w związku z rozpoczęciem robót związanych z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 104046 R Kolbuszowa Górna – Wojków Dolny od km 0+000 do km 1+800” Generalny Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1 wprowadził tymczasową organizację ruchu i od dnia 14.02.2020 r. rozpoczyna wykonywanie robót instalacyjnych i drogowych.

W pierwszym etapie realizacji inwestycji wykonywane będą prace związane z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej na odcinku ok. 1,3 km (od drogi powiatowej w kierunku drogi krajowej).

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Za utrudnienia przepraszamy.

XIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z dnia 6 grudnia 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców dotyczącej poprawy jakości powietrza w Gminie Kolbuszowa za zasługującą na uwzględnienie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców i użytkowników ulicy Malwowej w Kolbuszowej w sprawie kompleksowego remontu tej ulicy za niezasługującą na uwzględnienie.
 13. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Żytniejj, oznaczonej nr ew. działki 1549/96 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej, oznaczonej nr ew. działki 73/55, 73/63 przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

LISTA JEDNOSEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej w 2020 r. roku odbywać się będą w następujących terminach:

 • 13 stycznia
 • 10 lutego
 • 09 marca
 • 15 kwietnia
 • 11 maja
 • 15 czerwca
 • 13 lipca
 • 10 sierpnia
 • 14 września
 • 12 października
 • 09 listopada
 • 14 grudnia

Dyżury Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej pełnione są w każdy wtorek w godzinach: 1430 do 1630 w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego.

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej

Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej- ODWOŁANE

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że ze względów bezpieczeństwa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej zawiesza do odwołania wtorkowe dyżury. W powyższych sprawach można kontaktować się telefonicznie pod numerem: (17) 22 71 333 wew. 348.

Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w zakresie obsługi interesantów

Od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Kolbuszowej nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. Podjęte kroki podyktowane są troską o bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzkie.

Kasy urzędu zostają zamknięte do odwołania. Zalecamy, aby płatności podatków i opłat lokalnych,  opłat za gospodarowanie odpadami oraz innych dochodów gminy dokonywać w formie elektronicznej.

W sprawach bardzo ważnych, terminowych, albo w kwestii odbioru pilnych zaświadczeń, możliwa będzie wizyta w urzędzie, ale tylko po uprzednim telefonicznym ustaleniu jej terminu. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz za pośrednictwem e-PUAP- /dx1vjf839g/skrytka.

Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych numerów telefonów:

 • Sekretariat Urzędu (Centrala)- 17 2271 333
 • Urząd Stanu Cywilnego- 17 2271 513
 • Ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych- 17 2272 583
 • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Piekarska) -17 2272 222
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 17 2271 133 lub 17 2274 65
 • Straż Miejska- tel. alarmowy dostępny całą dobę: 601 909 026

Adres mailowy urzędu: um@ekolbuszowa.pl.

Pozostałe numery telefonów znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce KONTAKT

Informacja dotycząca deklaracji i stawki za odpady

Burmistrz Kolbuszowej

informuje, że

w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących m.in. powszechnego obowiązku prowadzenia segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości oraz w związku z podjętymi uchwałami przez Radę Miejską w Kolbuszowej:

 • w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
 • w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.

Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązywać będzie nowa opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kolbuszowa. Zmianie ulega sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami, z dopuszczeniem zwolnienia z części opłaty w zamian za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji śmieciowych w terminach do 30 kwietnia, zgodnie z nowym wzorem dokumentu.

Nowy druk deklaracji jest dostępny w załączniku poniżej i na stronie internetowej srodowisko.kolbuszowa.pl oraz zostanie przekazany mieszkańcom:

 • na terenie poszczególnych sołectw w sposób zorganizowany przez sołtysów,
 • na terenie miasta przez pracowników Urzędu poprzez umieszczenie w skrzynce pocztowej, bez wchodzenia na posesje.

Wypełnioną deklarację, o której mowa powyżej, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, bądź na ul. Piekarskiej 15, 36-100 Kolbuszowa w przygotowanych przy wejściu urnach lub przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kolbuszowa od nieruchomości zamieszkałych wynosi:

23,00 zł/osobę

Miesięczne zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi:

3,00 zł/osobę

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kolbuszowa dla działalności gospodarczej znajdującej się na nieruchomości zamieszkałej wynosi:

Pojemność pojemnika Miesięczna stawka opłaty za pojemnik
60 l 2,90
110 l 5,41
120 l 5,90
240 l 11,80
1,1 m3 54,00
7 m3 295,00
9 m3 350,00

Zawiadomienie znak: RGKiB.6733.27.4.2019.2020 z dnia 24.03.2020r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej"

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm. ) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory Prezydenta RP 2020 

Przesunięcie terminu opłat za użytkowanie wieczyste

Zgodnie z rozwiązaniami, które znalazły się w tarczy antykryzysowej, termin na wniesienie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2020 r. ustawowo został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 r.

Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

XXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 7 maja 2020 r. o godz. 15:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Św. Brata Alberta w Kolbuszowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie użytku ekologicznego( Świerczów).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie użytku ekologicznego( Nowa Wieś).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Ks. L. Ruczki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Widełce wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zajętej pod drogę gminną.
 12. Sprawy różne.

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w Gminie Kolbuszowa

RGKiB.6730.27.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap I)"

RGKiB.6730.27.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap I)"

XXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 maja 2020 r. o godz. 10:30 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 7. Informacja dotycząca sytuacji finansowej Gminy Kolbuszowa za okres czterech miesięcy 2020 roku.
 8. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kolbuszowa.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kolbuszowej wotum zaufania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/543/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 lutego 2014 roku, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr III/17/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania na terenie miasta Kolbuszowa Strefy Płatnego Parkowania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Widełce wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zajętych pod drogę gminną.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Piaskowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 19. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o możliwości składania pisemnych wniosków na dzierżawę gruntu pod ogródki gastronomiczne (piwne) na płycie rynku w Kolbuszowej

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty II raty opłaty alkoholowej za 2020 r.

Opłatę należy uiścić w terminie do 31 maja  2020 r.

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 31 maja 2020 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 maja 2020 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia II raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pod nr 17  2271 333,  wew. 348.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działek 48/33, 48/80 oraz położonej w Przedborzu oznaczonej nr ew. działki 515 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,
a także stronie internetowej-  www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY/ZAMIESZCZONY  ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działek 48/33, 48/80 oraz położonej w Przedborzu oznaczonej nr ew. działki 515 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/61, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,
a także stronie internetowej-  www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY/ZAMIESZCZONY  ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/61, przeznaczonej do oddania  w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Targowej 8 oznaczonej nr 20 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21

oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w najem.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 1348/31 /Bi/ stanowisko nr 12 i 13 – strefa II, położonej w Kolbuszowej z przeznaczeniem pod handel owocami, warzywami, kwiatami

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2023”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/260/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania na ternie miasta Kolbuszowa Strefy Płatnego parkowania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołana wirusem COVID-19.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 243/20 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania na terenie miasta Kolbuszowa strefy płatnego parkowania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolbuszowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy prof. Żytkowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 1 Miasta Kolbuszowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VIII/82/15 z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VI/79/19 z dnia 28 lutego 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 2 Miasta Kolbuszowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VIII/83/15 z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VI/80/19 z dnia 28 lutego 2019 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 3 Miasta Kolbuszowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VIII/84/15 z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VI/81/19 z dnia 28 lutego 2019 roku.
 16. Sprawy różne.

RGKiB.6733.21.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

RGKiB.6733.22.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Odwołanie XXIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Informujemy, że sesja zwołana na dzień 25 czerwca 2020 r. została odwołana. 

Rozpoczęcie prac związanych z remontem linii 750 kV Rzeszów-Chmielnik na terenie Gminy Kolbuszowa

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że od dnia 22 czerwca 2020 r.do dnia 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Kolbuszowa, na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., na linii 750 kV Rzeszów-Chmielnik, będą wykonywane prace polegające na:

 • Zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji wsporczych
 • Wymianie uszkodzonych kątowników
 • Wymianie oznakowania linii
 • Naprawie uziemień.

Wykonawcą prac jest firma ELBROX Henryka Bobińska, 86-100 Świecie n/W.

Osoby odpowiedzialne do kontaktu z ramienia wykonawcy:

 • Grzegorz Jankowski tel. 510 242 225
 • Krzysztof Małgorzewicz tel. 503 054 014

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

RGKiB.6730.62.2020- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap 3)"

RGKiB.6730.62.2020- Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap 3)"

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Tulipanowej, oznaczonych nr ew. działek 48/158, 48/159, 48/160, 48/161 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Tulipanowej, oznaczonych nr ew. działek  48/158, 48/159, 48/160, 48/161 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Z up. Burmistrza Kolbuszowej
Marek Gil
Zastępca Burmistrza Kolbuszowej

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczonej nr ew. działki 294/18 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Piaskowej, oznaczonej nr ew. działki 294/18 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Z up. Burmistrza Kolbuszowej
Marek Gil
Zastępca Burmistrza Kolbuszowej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego znak: OŚ.6164.2.2020 z dnia 28.05.2020 r. w sprawie realizacji zadania pn.: "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miejscowości Bukowiec, Huta Przedborska, Kupno, Poręby Kupienskie, Przedbórz, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Kopcie, Leśnej Wspólnoty Gruntowej wsi Lipnica oraz inwentaryzacji stanu lasów na terenie miejscowości Kolbuszowa, Zarębki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej i Narcyzowej, oznaczonych nr ew. działek 48/19, 48/58, 48/146 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej i Narcyzowej, oznaczonych nr ew. działek 48/19, 48/58, 48/146 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2023”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/675/2018 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/260/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania na ternie miasta Kolbuszowa Strefy Płatnego parkowania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołana wirusem COVID-19.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 243/20 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania zawieszenia funkcjonowania na terenie miasta Kolbuszowa strefy płatnego parkowania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kolbuszowa, a Gminą Dzikowiec w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kolbuszowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,
  w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy prof. Żytkowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 1 Miasta Kolbuszowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VIII/82/15 z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VI/79/19 z dnia 28 lutego 2019 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 2 Miasta Kolbuszowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VIII/83/15 z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VI/80/19 z dnia 28 lutego 2019 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 3 Miasta Kolbuszowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VIII/84/15 z dnia 26 marca 2015 roku, zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr VI/81/19 z dnia 28 lutego 2019 roku.
 18. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informauje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informauje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zawiadomieniu znak: RZ.ZPU.4.522.370m.2020.MKJ z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o udzieleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zawiadomieniu znak: RZ.ZPU.4.522.353m.2020.MKJ z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o udzieleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, budowie złącza kablowego SN-15kV, budowie słupa SN 15kV w miejscowości Świerczów i Kolbuszowa Dolna na terenie inwestycji stanowiącym działki nr ew.: 231/3, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 253, 254, 251/2, 250/2, 255/2, 256, 263, 257, 262, 258, 261, 265/1, 273/2, 272/1, 280/1, 283, 284, 286, 292, 290, 293, 305, 294, 295/2, 295/1, 302, 303/1, 303/2, 303/3, 315, 318, 321, 322, 335, 320/2, 326, 327, 337, 328/4, 329/3, 333/1, 333/7, położonych w miejscowości Świerczów oraz na działkach ozn. nr ew.: 1466, 1465, 1464/1, 1489, 1462, 1461, 1460, 1459, 1457, 1479, 1481, 1483, 1766, 602, 605, 606, 607, 611 w miejscowości Kolbuszowa Dolna w Gminie Kolbuszowa

Burmistrz Kolbuszowej informauje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Prof. Żytkowskiego, oznaczonej nr ew. działki 1723/3 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej
informuje,że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Prof. Żytkowskiego, oznaczonej nr ew. działki 1723/3 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Sprostowanie treści ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa położonej w Przedborzu

XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w placówkach prowadzonych przez gminę Kolbuszowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewniania dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/146/11 Rady Miejskiej
  w Kolbuszowej z dnia 30 września 2011 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej, zmienionej Uchwałą Nr VI/83/19 Rady Miejskiej
  w Kolbuszowej z dnia 28 lutego 2019 roku.
 10. Informacja z wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy "POGODNE RONDO im. Władysława Pogody" dla ronda zlokalizowanego na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Kolbuszowa Górna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej
  w rejonie ul. Sokołowskiej.
 15. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w najem.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Przebudowa ul. Fabrycznej – zmiana organizacji ruchu

W związku z przebudową ul. Fabrycznej wystąpi zmiana organizacji ruchu. Roboty rozpoczną się 15 września br. Z uwagi na charakter prac, od tego dnia ulica będzie całkowicie zamknięta. Przewidziano objazd biegnący przez ul. Sokołowską, Leśną do ul. Żytniej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy J. Piłsudskiego 6/10 oznaczonej nr 7 oraz przy ulicy Targowej 8 oznaczonej nr 15 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) wykaz nieruchomości lokalowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy J. Piłsudskiego 6/10 oznaczonej nr 7 oraz przy ulicy Targowej 8 oznaczonej nr 15 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej oznaczonej nr ew. działki 1549/118 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej oznaczonej nr ew. działki 1549/118 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

                                                                                                 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych nr ew. działek 48/20, 48/22, 48/23, 48/24, 48/38, 48/63, 48/71, 48/74 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej, oznaczonych  nr ew. działek 48/20, 48/22, 48/23, 48/24, 48/38, 48/63, 48/71, 48/74 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia III raty "opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020"

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty III raty opłaty alkoholowej za 2020 r.

Opłatę należy uiścić w terminie do 30 września  2020 r.

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 30 września 2020 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 30 września 2020 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia III raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pod nr 17  2271 333,  wew. 348.

XXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 września 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej do przejazdu kolejowego w km 38,780 linii kolejowej w miejscowości Kolbuszowa Górna"- dokumentacja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dojazdowej do przejazdu kolejowego w km 43,195 linii kolejowej w miejscowości Kupno"- dokumentacja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi do przejazdu kolejowego w km 45,213 linii kolejowej Nr 71 Ocice-Rzeszów w miejscowości Widełka"- dokumentacja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2021 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia drogowego w Kłapówce-Łąki".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym w mieście i gminie Kolbuszowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok w mieście i gminie Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy gminą Kolbuszowa, a Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dot. zwiększenia dostępu do usług społecznych i zdrowotnych- działanie 8.3 RPO WP na lata 2014-2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych, własności gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej przy ul. Narcyzowej.
 17. Założenia do budżetu gminy Kolbuszowa na rok 2021 (wnioski komisji stałych).
 18. Sprawy rożne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w najem.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, oznaczonej nr ew. działki 48/143 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,
a także stronie internetowej - www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY/ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie, oznaczonej nr ew. działki 48/143 przeznaczonej do oddania  w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działek 1754/13, 1754/15, 1754/16 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY /ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działek 1754/13, 1754/15, 1754/16 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych: Bukowiec, Huta Przedborska, Kupno, Poręby Kupieńskie, Przedbórz od dnia 13.10.2020 r. do dnia 12.12.2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, pok. nr 14, w dniach pracy urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2020 r.

Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków – art. 21 ust 5 ustawy o lasach.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informacja o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 29 października 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej oraz pracowników samorządowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi oraz poszerzenie cmentarza parafialnego w Kolbuszowej Górnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego w mieście i gminie Kolbuszowa na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 w mieście i gminie Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- dziennym domu pomocy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce.
 15. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informacja o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Koolbuszowej przy ulicy Narcyzowej, oznaczonych nr ew. działek 2438/1, 2438/2, 2438/3, 2438/4 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykzie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej oznaczona nr ew. działki 1549/118 o pow. 0,0311 ha i nr ew. działki 1549/112 o pow. 0,0036 ha

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 10. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy J. Piłsudskiego 6/110, oznaczonej nr 66 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Formy pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 1612/2 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21

WYWIESZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 1612/2 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ścieków z budżetu Gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa.
 14. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Józefa Rządzkiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kupnie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie  przetargowym niezabudowanej  nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji mieszkańców wsi Werynia osiedle Podlesie w sprawie oświetlenia drogi w okolicy domów za zasługującą na uwzględnienie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji mieszkańców ulicy Malwowej w Kolbuszowej w sprawie kompleksowego remontu tej ulicy bez rozpatrzenia.
 25. Zatwierdzenie raportu z monitoringu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2023".
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na rok 2021.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu Rady Miejskiej w Kolbuszowej na rok 2021.
 28. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Kolbuszowej za rok 2020.
 29. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej
 Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                     Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Dopłata do czynszu- Dodatki mieszkaniowe po 5 stycznia 2021 r.

W dniu 04.01.2021 r. ukazał się Dziennik ustaw w którym została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Wprowadziła ona zmiany między innymi do ustawy o dodatkach mieszkaniowych  oraz ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

 • dodatek z dopłata do czynszu;
 • dodatek z mocą wsteczną;
 • dodatek z dopłata do czynszu z mocą wsteczną.

Od dnia 05.01.2021 r. można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu. W tym celu należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją  „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” oraz spełnić warunki z ustawy. Ubiegać się o taki dodatek z dopłata mogą wyłącznie najemcy lub podnajemcy, którzy spełnili warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego oraz:

 1. ich średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25 % niższy    niż średni miesięczny dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.  oraz
 2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z dopłata najmował  albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14.03.2020 r. z tym, że nie musi być to ten sam lokal co wynajmowany obecnie, oraz
 3. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą  nie przysługiwał  wcześniej  dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wnioski  o  przyznanie  dodatku mieszkaniowego z dopłata do czynszu można składać  do dnia 31.03.2021 r.

Wysokość dodatku mieszkaniowego wraz z dopłatą do czynszu to maksymalnie 75 % stawki czynszu, ale nie więcej niż 1 500,00 zł. miesięcznie. 

Kolejna formą pomocy osobom poszkodowanym w wyniku stanu zagrożenia epidemicznego jest dodatek mieszkaniowy przyznawany z mocą wsteczną.  Chodzi tu  o osoby które w wyniku  epidemii nie mogły w terminie złożyć wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Ustawodawca  pozwala obecnie złożyć wniosek  z klauzulą za jaki okres poprzedzający datę złożenia wniosku ma być nim objęty oraz własnoręcznym jej  podpisem. Dodatku mieszkaniowego wstecz nie przyznaje się jeśli dana osoba już go pobierała. Dotyczy to tylko okresów gdy nie pobierała takiego dodatku. Oczywiście musi spełnić wszystkie warunki  ubiegania się  o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Osoby spełniające warunki do uzyskania  dodatku mieszkaniowego oraz spełniające warunki do uzyskania dopłaty do dodatku mieszkaniowego mogą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dopłatą i mocą wsteczną. Można się o takie świadczenie ubiegać jeśli nie miało się wcześniej przyznanego dodatku mieszkaniowego z dopłatą za okres na który chcemy się ubiegać. Nawet osoby które wcześniej pobierały dodatek mieszkaniowy, a nie miały dopłaty do dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się  o przyznanie takiej  dopłaty wstecz.

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

XIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XIX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja na temat sytuacji finansowej i gospodarczej gminy Kolbuszowa za 2020 rok w kontekście panującej pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2.
 6. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z.o.o. na temat funkcjonowania zakładu oraz realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Kolbuszowa za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Kolbuszowa do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021, w ramach środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kolbuszowa na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kolbuszowa na lata 2021-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości lokalowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w bloku komunalnym w Kolbuszowej przy ul. Piłsudskiego 6/10.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Krokusowej" w miejscowości Kolbuszowa.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Sosnowej" w miejscowości Kolbuszowa oraz Kolbuszowa Dolna.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy " Św. Andrzeja Boboli" w miejscowości Kolbuszowa Górna.
 19. Sprawy różne.

Ogłoszenie o opłatach za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (łącznie z piwem) o obowiązku wniesienia „opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021". Roczna opłata wynosi:
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę wnosi się w trzech równych ratach w terminach do: 31 stycznia, 31 maja i  30 września lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (2020) winien złożyć do dnia 31 stycznia 2021 r., oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu (brutto) za rok 2020  oddzielnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, celem  naliczenia wielkości opłaty alkoholowej na 2021 r.

Jeżeli sprzedaż przekroczyła :

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa opłata wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata wynosi l,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu, opłata wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Niedokonanie opłaty oraz niezłożenie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020 powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

W przypadku niezłożenia oświadczenia do 31 stycznia 2021 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2021 r., nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % podstawowej opłaty rocznej.

W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 31 stycznia 2021 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 stycznia 2021 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, względnie niezapłacenia opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pod numerem telefonu pod nr 17 2271 333, w. 348.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Badanie opinii mieszkańców- ANKIETA

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Waszych opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Partnerstwo Kolbuszowskie”, który obejmuje gm. CMOLAS, gm. DZIKOWIEC, gm. KOLBUSZOWA, gm. MAJDAN KRÓLEWSKI, gm. NIWISKA, gm. RANIŻÓW.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Wasze gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą się wspólnie starać o środki pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Ankieta jest anonimowa. Skierowana do mieszkańców gmin obszaru Partnerstwa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Prosimy o uważne czytanie pytań. Uwaga: po kliknięciu „Następna strona” nie ma możliwości cofnięcia.

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

Władze samorządów tworzących Partnerstwo


ANKIETA DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM:
https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcsm7rmlvc

Zgłoszenia na rachmistrzów spisowych przedłużone do 16 lutego 2021 r.!!!

Uprzejmie informujemy, że termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 został przedłużony na ternie całego kraju do 16 lutego 2021 r.

Dostęp do wymaganych dokumentów, które należy złożyć dostępne są na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: http://www.kolbuszowa.pl/20-aktualnosci/55-aktualnosci/6931-spis-powszechny-2021-nabor-kandydatow-na-rachmistrzow.html?6931,1#ak6931

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo- usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej

XXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2020 rok (Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż Pożarna, Nadleśnictwo Kolbuszowa, Straż Miejska).
 6. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na temat funkcjonowania Zakładu oraz realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Kolbuszowa za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXIX/338/21 z dnia 28 stycznia 2021r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie miasta i gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu.
 12. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Astrowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie i Brzozowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji wniesionej przez Fundację Tradycyjne Podkarpacie za niezasługującą na uwzględnienie.
 15. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie, Brzozowej i Topolowej oznaczonych nr ew. działek 73/20, 73/61, 73/64, 73/65, 73/66, 73/67, 73/70, 73/73, 73/74 i 73/76 przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY /ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie, Brzozowej i Topolowej oznaczonych nr ew. działek 73/20, 73/61, 73/64, 73/65, 73/66, 73/67, 73/70, 73/73, 73/74 i 73/76 przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informauje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informauje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informauje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy J. Piłsudskiego 6/10 oznaczonej nr 21 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy J. Piłsudskiego 6/10 oznaczonej nr 21 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kupnie oznaczonej nr ew. działki 1550/41 zabudowanej budynkiem usługowym przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, a także nieruchomości gruntowych położnych w Kolbuszowej oznaczonych nr ew. działek 1928/29 i 1780/7 oraz w Kolbuszowej Górnej oznaczonej nr ew. działki 1786, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kupnie oznaczonej nr ew. działki 1550/41 zabudowanej budynkiem usługowym przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, a także nieruchomości gruntowych położnych w Kolbuszowej oznaczonych nr ew. działek 1928/29 i 1780/7 oraz w Kolbuszowej Górnej oznaczonej nr ew. działki 1786, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Z up. BURMISTRZA
Marek Gil
ZASTĘPCA BURMISTRZA

XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 marca 2021 r. o godz. 13:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja z funkcjonowania krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej w 2020 roku.
 6. Informacja na temat gospodarki odpadami w gminie Kolbuszowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu Seniora”   w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolbuszowa w 2021 r."
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej przy ulicy Brzozowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (działka nr 1353/4).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (działka nr 3300/139).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (działka nr 2381/2).
 18. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Jana Matejki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Widełce (działka nr 1353/6).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy
  w Rzeszowie udziału w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
  w Widełce wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  z przeznaczeniem pod drogę gminną.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
  w Weryni stanowiącej własność gminy Kolbuszowa.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy "Rondo Plöermel" dla ronda zlokalizowanego w miejscowości Kolbuszowa Dolna przy ulicy Leśnej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy "Rondo im. Mieczysława Maziarza" dla ronda zlokalizowanego w miejscowości Kolbuszowa Górna przy ulicy Sędziszowskiej.
 24. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej- www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Weryni oznaczonej nr ew. działek: 1134/27 o pow. 0,0020 ha, 1134/30 o pow. 0,0323 ha, 1134/44 o pow. 0,0019 ha i 1134/42 o pow. 0,0035 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego, z przeznaczeniem pod drogę powiatową.

 

                                                                                               Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                        Jan Zuba

                                                                                                  

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie lokalu mieszkalnego własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy J. Piłsudskiego 6/10 oznaczonej nr 13 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

 

Kolbuszowa, dnia 22.04.2021 r.

                                                                                                Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                          Jan Zuba

XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej za 2020 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2020 rok dla gminy Kolbuszowa.
 8. Informacja na temat gospodarki odpadami w gminie Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kolbuszowa na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/119/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31.05.2019 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Kolbuszowa Strefy Płatnego Parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych, zmienionej uchwałą nr XIV/180/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30.10.2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Werynia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Werynia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Widełce na rzecz użytkowników wieczystych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/351/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie i Brzozowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Brzozowej.
 18. Rozpatrzenie petycji wniesionej przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie” z siedzibą w Trzebownisku.
 19.  Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod ogródki gastronomiczne /piwne/ na płycie Rynku w Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod ogródki gastronomiczne /piwne/ na płycie Rynku w Kolbuszowej.

 

              Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Widełce, oznaczonych nr ew. działek 1353/4 i 3300/139, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a także oznaczonej nr ew. działki 1353/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Widełce, oznaczonych nr ew. działek 1353/4 i 3300/139, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a także oznaczonej nr ew. działki 1353/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Kolbuszowa, dnia 23.04.2021 r.

 

 

                                                                                               Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                        Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej infromuje o wykazie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Brzozowej i Błonie oznaczonych nr ew. działek 73/47, 73/77 i 73/78, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni, wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Brzozowej i Błonie oznaczonych nr ew. działek 73/47, 73/77 i 73/78, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

                                                                                

Kolbuszowa, dnia 27.04.2021 r.                                                                     

                                                                                                Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                          Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

 

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Brzozowej oznaczonej nr ew. działki 73/65, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni, wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Brzozowej oznaczonej nr ew. działki 73/65, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.

Kolbuszowa, dnia 30.04.2021 r.

                                                                                                Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                          Jan Zuba

Burmistrz Koluszowej inofrmuje o wykazie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położnych w Kolbuszowej, przy ulicy Narcyzowej oznaczonych nr ew. działek 48/25 i 48/27, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych położnych w Kolbuszowej, przy ulicy Narcyzowej oznaczonych nr ew. działek 48/25 i 48/27, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Kolbuszowa, dnia 11.05.2021 r.

 

                                                                                               Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                        Jan Zuba

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej jako działka nr 2381/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej jako działka nr 2381/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Kolbuszowa, dnia 13.05.2021 r.

                                                                                               Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                        Jan Zuba

 

 

 

XXXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 27 maja 2021 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej za 2020 rok.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kolbuszowa.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kolbuszowej wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kolbuszowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej  z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę przemysłowo-usługową, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego prac Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030r. Przywracanie przyrody do naszego życia”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kolbuszowa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej, przy ulicy prof. Żytkowskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste  w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej, przy ulicy Tulipanowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa.
 20. Sprawy różne.

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Jana Matejki, oznaczonej jako działka nr 773/7, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Jana Matejki, oznaczonej jako działka nr 773/7, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                                 Tadeusz Serafin

 

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonej do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie, Narcyzowej i Tulipanowej oznaczonej nr ew. działek 48/157 i 48/163, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni, wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie, Narcyzowej i Tulipanowej oznaczonej nr ew. działek 48/157 i 48/163, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

 

                                                                                                Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                          Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie oznaczonej nr ew. działki 73/52, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni, wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Błonie oznaczonej nr ew. działki 73/52, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

                                                                                             

                                                                                                Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                          Jan Zuba

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Informujemy, że Gmina Kolbuszowa przygotowuje Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kolbuszowa 2013-2030.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne miasta oraz możliwości i sposób ich pokrycia.

Wykonanie dokumentu jest finansowane ze środków własnych Gminy.

Posiadanie przez Gminę Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest wymagane art. 19 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.).

Wykonawcą opracowania jest firma Ecovidi Piotr Stańczuk- projekty@ecovidi.pl.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Prof. Żytkowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1723/13 i 1708/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Prof. Żytkowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1723/13 i 1708/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

                                                                                               Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                        Jan Zuba

 

 

 

XXXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XXXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Przygotowanie jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kolbuszowa na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Kolbuszowa spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 10. Sprawy różne.

Dodatki mieszkaniowe od 1 lipca 2021 r.

Burmistrz Kolbuszowej infromuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 4059, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 4059, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

 

                                                                                               Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                        Jan Zuba

 

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o spotkaniu z mieszkańcami w sprawie planowanej inwestycji pn. „Budowa ulicy Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz z łącznikiem z ul. Witosa, zbiornikiem retencyjno- infiltracyjnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi”

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 6 sierpnia 2021 r. o godz. 8.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kolbuszowa na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji powierzchniowej położonego w miejscowości Kupno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolbuszowa oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Bulwary nad Nilem im. Błogosławionego Księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego" terenowi położonemu w miejscowości Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/392/2021 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogi gminne.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ulicy Józefa Piłsudskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Widełce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa nieruchomości gruntowej położonej w Widełce z przeznaczeniem pod drogę gminną.
 14. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 18 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 18 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

 

 

                                                                                               Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                          Jan Zuba

XXXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja dotycząca tematyki planowania przestrzennego.
 6. Informacja o zamierzeniach w zakresie budowy dróg na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa. 
 7. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.
 8. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w placówkach prowadzonych przez gminę Kolbuszowa.
 9. Informacja z wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/398/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2022-2023 (dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji w Widełce).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dokumentacja projektowa na budowę drogi Poręby Kup.- Stare Poręby).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dokumentacja projektowa na budowę drogi Poręby Kup.-Zabłocie).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dokumentacja projektowa na przebudowę
  ul. Malwowej).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dokumentacja projektowa na przebudowę
  ul. Astrowej).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dokumentacja projektowa na przebudowę
  ul. Storczykowej).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (dokumentacja projektowa na budowę schroniska dla zwierząt).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska, a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kolbuszowa.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/360/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolbuszowa w 2021 roku".
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych
  z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Ks. Ludwika Ruczki.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz gminy Kolbuszowa nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej z przeznaczeniem pod drogę gminną.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie nieruchomości gruntowej położonej w Widełce wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę gminną.
 27. Rozpatrzenie petycji mieszkańców ulicy Malwowej w Kolbuszowej w sprawie kompleksowego remontu tej ulicy.
 28. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położnych w Kolbuszowej, przy ulicy Konwaliowej, Malwowej, Rumiankowej, Astrowej, oznaczonych nr ew. działek 48/39, 48/40, 48/65, 48/73 i 48/142, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych położnych w Kolbuszowej, przy ulicy Konwaliowej, Malwowej, Rumiankowej, Astrowej, oznaczonych nr ew. działek 48/39, 48/40, 48/65, 48/73 i 48/142, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

                                                                                                 Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                        Jan Zuba

 

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w Widełce oznaczonej nr ew. działki 1480/65, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w Widełce oznaczonej nr ew. działki 1480/65, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

                                                                                               Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                        Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 25 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Kolejowej 12 oznaczonej nr 25 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

 

                                                                                                Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                          Jan Zuba

 

XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 września 2021 roku o godz. 11:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej przy ulicy Wolskiej odbędzie się XXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (budowa hydroforni w Kolbuszowej Górnej).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2002 rok (budowa oświetlenia drogowego Kłapówka).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2002 rok (budowa parkingu Kolbuszowa Górna).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych Widełka).
 11. Założenia do budżetu Gminy Kolbuszowa na 2002 rok (wnioski Komisji stałych).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Kolbuszowej uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat  za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie korzystania z cmentarza komunalnego w Kolbuszowej Dolnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi nr 3100 R relacji Kolbuszowa -Plac Wolności-Piłsudskiego- Kolbuszowa Górna do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi nr 3101 R relacji Kolbuszowa- Werynia-Dzikowiec do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej- własności Gminy Kolbuszowa. położonej w Kolbuszowej przy ulicy Wincentego Witosa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej na rzecz użytkowników wieczystych.
 17. Sprawy różne.

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                    Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY /ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), na okres 21 dni wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kupnie, oznaczonej nr ew. działek 1754/13, 1754/15, 1754/16 przeznaczonej do sprzedaży w  trybie przetargowym.                                                                                           

                                                                                           

                                                                                                Burmistrz Kolbuszowej

 Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Burmistrz Kolbuszowej

INFORMUJE,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

ZOSTAŁ WYWIESZONY

zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

Burmistrz Kolbuszowej